Stypendium Rektora – dla kogo, jakie warunki?

Sty­pen­dium Rek­to­ra może otrzy­mać (tak wła­ści­wie) każ­dy, któ­ry zde­cy­du­je się zaan­ga­żo­wać. I wła­śnie dzi­siaj powiem jakie mamy rodza­je sty­pen­diów Rek­to­ra, jak zwięk­szyć swo­je szan­se w „wal­ce o kasę” i ile może­sz dosta­wać mie­sięcz­nie. Tek­st jest pisa­ny pod stu­den­tów WPAE UWr, ale zapew­ne na Two­jej uczel­ni jest podob­nie.

Blog Kobieca Strona Prawa korzysta z plików cookies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial