Miesięczne archiwum: Sierpień, 2016

Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

Obowiązek meldunkowy - zameldowanie, wymeldowanie przy pobycie czasowym, stałym

W tym wpi­sie przed­sta­wię jak wyglą­da zamel­do­wa­nie na pobyt sta­ły lub cza­so­wy oby­wa­te­li pol­ski­ch, któ­ry obo­wią­zu­je do 31 grud­nia 2017 r. (póź­niej obo­wią­zek mel­dun­ko­wy już nie obo­wią­zu­je). Temat omó­wio­ny zosta­nie z per­spek­ty­wy zasad, try­bu i form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji.

Sfery ingerencji administracji /funkcje administracji publicznej

Funk­cje admi­ni­stra­cji to poję­cie uży­wa­ne przez pew­ne gro­no bada­czy. Wro­cław­ski ośro­dek nauko­wy stoi na sta­no­wi­sku, że wła­ściw­sze jest mówie­nie o sfe­ra­ch inge­ren­cji admi­ni­stra­cji i to wła­śnie 6 sfer inge­ren­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej zosta­nie przed­sta­wio­ny­ch w niniej­szym wpi­sie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial