Miesięczne archiwum: Wrzesień, 2016

Akt administracyjny – pojęcie, sposoby klasyfikowania

Pra­cu­jąc i zaj­mu­jąc się pra­wem admi­ni­stra­cyj­nym war­to wyj­ść od defi­ni­cji aktu admi­ni­stra­cyj­ne­go, a póź­niej sku­pić się na jego szcze­gól­nej for­mie – decy­zji. Się­ga­jąc do pozy­cji nauko­wy­ch  w tym tek­ście powiem o poję­ciu oraz spo­so­ba­ch kla­sy­fi­ko­wa­nia. Stąd dowie­my się, iż przez akt admi­ni­stra­cyj­ny rozu­mie­my:

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

Obowiązek meldunkowy - zameldowanie, wymeldowanie przy pobycie czasowym, stałym

W związ­ku z tek­stem o zamel­do­wa­niu »klik«, tym razem wpis o wymel­do­wa­niu na pobyt sta­ły lub cza­so­wy oby­wa­te­li pol­ski­ch, któ­ry obo­wią­zu­je do 31 grud­nia 2017 r. (póź­niej obo­wią­zek mel­dun­ko­wy już nie obo­wią­zu­je). Temat omó­wio­ny zosta­nie z per­spek­ty­wy zasad, try­bu i form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial