Miesięczne archiwum: Październik, 2016

Decyzja administracyjna w sprawie imprezy masowej.

Tym razem omó­wię ostat­nie zagad­nie­nie (wg licz­by porząd­ko­wej)  ze Skryp­tu do PA, pn. Decy­zja admi­ni­stra­cyj­na jako for­ma dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji doty­czą­ca impre­zy maso­wej.  Pod­rzu­cę link do omó­wio­ne­go tema­tu o decy­zja­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch i wska­żę jakie wystę­pu­ją tutaj i w jaki­ch oko­licz­no­ścia­ch są wyda­wa­ne.

Jak zmienić grupę na studiach? WPAE UWr

W rama­ch kolej­ne­go wpi­su z serii Stu­denc­kie Ponie­dział­ki poru­szę istot­ny temat – czy moż­li­wa jest zmia­na gru­py ćwi­cze­nio­wej na Wydzia­le Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii (WPAE) Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (UWr). Choć wyda­je się to (na wydzia­le) trud­ne, to jest moż­li­we :) We wpi­sie napi­szę o poten­cjal­ny­ch powo­da­ch oraz pro­ce­du­rze.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial