Akty administracyjne „dwustronne”/zależne od woli adresata a niewładcze formy działania administracji

Czas na przej­ście do szcze­gó­ło­wy­ch zagad­nień, zwią­za­ny­ch z akta­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi. W tek­ście omó­wię czym są „dwustronne”/ zależ­ne od woli adre­sa­ta i „jednostronne”/ nie­za­leż­ne od woli adre­sa­ta akty admi­ni­stra­cyj­ne, a tak­że nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. A na koniec, w for­mie tabe­li porów­nam „dwu­stron­ne” i nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. Goto­wi na kolej­ną daw­kę wie­dzy?

Zob. Akty admi­ni­stra­cyj­ne – poję­cie, spo­so­by kla­sy­fi­ko­wa­nia »klik«

#1 AKTY ADMINISTRACYJNEDWUSTRONNE”/ ZALEŻNE OD WOLI ADRESATA

Zacznę od tego, że nie ma aktów dwu­stron­ny­ch. A mimo to, nagłó­wek ma sens – jest w nim logi­ka. Otóż, każ­de dzia­ła­nie orga­nu admi­ni­stra­cyj­ne­go zawie­ra ele­ment władz­twa – to zna­czy, że gra­ni­ca­ch praw­nie dozwo­lo­ny­ch, to organ dzia­ła i my nie mamy wpły­wu na to, w jakim brzmie­niu będzie akt admi­ni­stra­cyj­ny, jaki wyda. Ale… są przy­pad­ki, kie­dy to my ini­cju­je­my dzia­ła­nia, np. to my wystę­pu­je­my z wnio­skiem o zmia­nę imie­nia – jeśli cof­nie­my wnio­sek to bez naszej woli, zasad­ni­czo, organ nie może zmie­nić nasze­go imie­nia. Stąd to są akty, któ­re są zależ­ne od naszej woli, i na sku­tek naszej woli są wsz­czy­na­ne postę­po­wa­nia w danej spra­wie. Jed­nak to organ, nie my decy­du­je­my czy zmia­na nastą­pi. W ten spo­sób jest i ele­ment władz­twa, zależ­no­ść od naszej woli. „Dwu­stron­ne” pisa­ne w ””(cudzy­sło­wie) pod­kre­śla wła­śnie ten szcze­gól­ny cha­rak­ter tych aktów, jed­nak bez­piecz­niej jest uży­wać sfor­mu­ło­wa­nia akty admi­ni­stra­cyj­ne zależ­ne od woli adre­sa­ta.

#2 AKTY ADMINISTRACYJNEJEDNOSTRONNE”/ NIEZALEŻNE OD WOLI ADRESATA

A con­tra­rio do punk­tu pierw­sze­go, jed­no­stron­ne akty admi­ni­stra­cyj­ne zawie­ra­ją i ele­ment władz­twa i ini­cja­ty­wę orga­nu admi­ni­stra­cji. To organ decy­du­je np. o wywłasz­cze­niu. Bez wzglę­du na to czy my chce­my czy nie – to taka decy­zja zosta­je nam prze­ka­za­na. Nasza wola nie ma żad­ne­go zna­cze­nia w takiej sytu­acji. Stąd jeż jest to „jed­no­stron­ny” (pisa­ne w cudzy­sło­wie, bo tak stric­te to każ­dy akt admi­ni­stra­cyj­ny jest jed­no­stron­ny), a wła­ści­wie akt admi­ni­stra­cyj­ny nie­za­leż­ny od woli adre­sa­ta.

#3 NIEWŁADCZE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Ponow­nie „szem­ra­na” logi­ka? Nie. Orga­ny admi­ni­stra­cji wyko­rzy­stu­ją władz­two w swo­ich dzia­ła­nia­ch. To fakt. Zapa­mię­taj. Jed­nak… cza­sem orga­ny admi­ni­stra­cji wcho­dzą w inną rolę. I o ile np. w kon­tek­ście typo­wym organ – oby­wa­tel ma prze­wa­gę hie­rar­chicz­ną to cza­sem dobro­wol­nie z niej rezy­gnu­je. I tak, kie­dy gmi­na wcho­dzi w poro­zu­mie­nie z inną gmi­ną to sta­no­wią one rów­no­rzęd­ne pod­mio­ty. Podob­nie, kie­dy zawie­ra­ne jest part­ner­stwo publicz­no-pry­wat­ne to gmi­na sta­je się rów­no­rzęd­nym part­ne­rem. I w taki oto spo­sób docho­dzi do nie­wład­czy­ch form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. 

#4 „DWUSTRONNE” /ZALEŻNE OD WOLI ADRESATA AKTY ADMINISTRACJI A NIEWŁADCZE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI
Cecha DWUSTRONNE NIEWŁADCZE
władz­two wystę­pu­je brak
for­ma akt admi­ni­stra­cyj­ny
dzia­ła­nia cywil­no­praw­ne (umo­wy cywil­no­praw­ne, zazwy­czaj w związ­ku z mająt­kiem komu­nal­nym czy SP)
dzia­ła­nia admi­ni­stra­cyj­no­praw­ne (umo­wy publicz­no­praw­ne, np. part­ner­stwo publicz­no-pry­wat­ne; prze­tar­gi)
dzia­ła­nia mate­rial­no­tech­nicz­ne (np. udzie­la­nie infor­ma­cji przez organ – nie wywo­łu­je skut­ków praw­ny­ch);
poro­zu­mie­nia mię­dzy JST;
dzia­łal­no­ść spo­łecz­no-orga­ni­za­tor­ska, np. nara­dy, kon­fe­ren­cje

Taka tabe­la w naj­bar­dziej wyraź­ny spo­sób wska­zu­je rów­ni­ce pomię­dzy obie­ma gru­pa­mi. Tym samym w tek­ście, wska­za­łam czym są zależ­ne i nie­za­leż­ne od woli adre­sa­ta akty admi­ni­stra­cyj­ne, a tak­że o co cho­dzi z nie­wład­czy­mi for­ma­mi dzia­łań admi­ni­stra­cji. 

>Zagadnienie opracowane na podstawie: Prawo administracyjne, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited 2010.<
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial