O mnie

O mnie: Anna Maciąg, Kobieca Strona Prawa, blog o prawie administracyjnymCze­ść,
jestem Ania Maciąg. Stu­diu­ję admi­ni­stra­cję i pra­wo na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim oraz zdo­by­wam prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści (szcze­gól­nie z pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go) we wro­cław­skiej kan­ce­la­rii praw­nej.
O czym jest Kobieca Strona Prawa?

Na blo­gu two­rzę porad­nik dla stu­den­tów pierw­sze­go roku o tym jak ogar­nąć stu­dio­wa­nie we Wro­cła­wiu (zoba­cz: Porad­nik Stu­den­ta) oraz opra­co­wu­ję skrypt z Pra­wa Admi­ni­stra­cyj­ne­go (zob. Skrypt z PA).

Pra­wo admi­ni­stra­cyj­ne (rozu­mia­ne bar­dzo sze­ro­ko) jest mi bar­dzo bli­skie; poza nim inte­re­su­ją mnie kwe­stie zwią­za­ne ze sto­wa­rzy­sze­nia­mi i fun­da­cja­mi.

Dla­cze­go „Kobie­ca Stro­na Pra­wa”? Cenię porzą­dek, pla­no­wa­nie, ana­li­zo­wa­nie, akcep­tu­jąc drze­mią­cą we mnie emo­cjo­nal­no­ść i empa­tię, któ­re niczym woda – jed­nym daje spo­kój, inny­ch prze­ra­ża swo­ją siłą. I tak widzę moje­go blo­ga, jako miej­sce, w któ­rym mery­to­ry­ka uzu­peł­nio­na jest o eks­pre­sję.
A poza blogiem…
pry­wat­nie, nało­go­wo czy­tam książ­ki (wcze­śniej przez 3 lata pro­wa­dzi­łam blo­ga kul­tu­ral­no-lite­rac­kie­go: anianotuje.blogspot.com), oglą­dam fil­my, któ­re mnie bawią lub zmu­sza­ją do reflek­sji (zob: Film­web), a gdy tyl­ko poja­wia się wię­cej słoń­ca, bie­gam nad Odrą.
Znajdziesz mnie na:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial