Bilet na 2 linie – wykorzystaj go na 100%

Bilet na 2 linie, a dokładniej to do czego uprawnia budzi liczne wątpliwości. Dlatego w tym tekście wyjaśniam co możesz, będąc posiadaczem tego biletu.

#1 Rodzaje biletów
Temat banal­ny, ale wypa­da od nie­go zacząć. MPK Wro­cław ofe­ru­je sze­ro­ki wachla­rz bile­tów. Od jed­no­ra­zo­wy­ch, po cza­so­we kil­ku­mi­nu­to­we, kil­ku­go­dzin­ne, kil­ku­mie­sięcz­ne. Nas inte­re­su­ją trzy:
 • 30-dnio­wy,
 • 4-mie­sięcz­ny,
 • 5-mie­sięcz­ny.
Jeśli cho­dzi o róż­ni­ce ceno­we mię­dzy bile­tem na dwie linie i wszyst­kie linie to jest to odpo­wied­nio dla ulgo­wy­ch [w zł]: 30/49; 97/150; 125/185 – czy­li cał­kiem spo­ro (przy nor­mal­ny­ch ceny mno­ży­my x2). Źró­dło: stro­na MPK.
#2 Bilet na 2 linie
Okre­so­wy, któ­ry upo­waż­nia do podró­żo­wa­nia 2 wybra­ny­mi linia­mi tramwajowymi/ auto­bu­so­we – tak wyglą­da to ofi­cjal­ne. Jed­nak jeśli dokład­niej przyj­rzy­my się tema­to­wi, pozwa­la on na o wie­le wię­cej.
#3 Jak lepiej wykorzystać taki bilet? 

Tutaj wycho­dzi, że war­to znać swo­je pra­wa (regu­la­min MPK) :) Bilet na dwie linie upo­waż­nia Cię, żebyś jechał po kon­kret­nej tra­sie tych autobusów/ tram­wa­jów, a więc jeśli inny tram­waj jedzie dokład­nie tą samą tra­są, tzn. np. linia 9 i 17 na tra­sie Gale­ria Domi­ni­kań­ska-Kocha­now­skie­go to wte­dy może­sz wsią­ść do dowol­ne­go z nich. Waż­ne, aby przy­sta­nek, w któ­rym wsia­da­sz i wysia­da­sz się zga­dzał wg nazwy :)

A jeśli w trak­cie okre­su waż­no­ści bile­tu zmie­ni się tra­sa tram­wa­ju (np. przez remon­ty)? Wte­dy może­sz jeź­dzić i po nowej tra­sie i po sta­rej w rama­ch bile­tu, w koń­cu to nie Two­ja wina ;)

Stan prawny na dzień 15 marca 2017 r.
Pozdrawiam,
Ania Maciąg

Gra­fi­ka pocho­dzi z: wikipedia.com

 • Asia P

  Czy ktoś wie jak wyglą­da­ła­by kwe­stia gdy mam bilet na linię 17 i 33 we Wro­cła­wiu. Linia 17 obej­mu­je przy­sta­nek pia­stow­ska, linia 33 przy­sta­nek plac grun­waldz­ki, czy mogę w takim razie wsią­ść w OL lub OP i prze­miesz­czać się pomię­dzy pia­stow­ską a pla­cem grun­waldz­kim? :-)

  • Cze­ść!
   Nie­ste­ty nie. Tutaj liczą się przy­stan­ki w rama­ch jed­nej linii, a więc może­sz zamien­nie jeź­dzić np. 9 i 17, 33 i 4 (na odcin­ka­ch, gdzie się pokry­wa­ją). W Two­im przy­pad­ku doszło­by do zmie­sza­nia przy­stan­ków z dwó­ch linii, a więc jed­ne­go przy­stan­ku z 33 i jed­ne­go z 17, stąd nie może­sz prze­miesz­czać się zamien­nie OL/OP.
   Pozdra­wiam
   Ania

   • Asia P

    Dzię­ku­ję bar­dzo za odpo­wie­dź :-)
    Mam jesz­cze pyta­nie, w związ­ku z wąt­kiem, nigdzie nie umiem zna­leźć takiej infor­ma­cji. Czy jest moż­li­wo­ść zmia­ny nume­rów linii wybra­ny­ch na bile­cie seme­stral­nym? Np. za dodat­ko­wą dopła­tą?
    Pozdra­wiam,
    Asia

    • Cze­ść!
     To zale­ży od przy­czy­ny zmian.
     W przy­pad­ku jeśli dane linie zosta­ją zawie­szo­ne cza­sem MPK infor­mu­je w jaki­ch ter­mi­na­ch moż­na zmie­nić wybra­ne linie.
     Nato­mia­st jeże­li to my mamy pry­wat­ne powo­dy do zmian do pod­sta­wy praw­nej ku temu nie zna­la­złam, więc oka­zu­je się, że naj­praw­do­po­dob­niej nic nie da się zro­bić. Nie­mniej pole­cam napi­sać maila dal­bo zadzwo­nić do MPK, gdy­by poda­li pod­sta­wy do zmia­ny to sama chęt­nie je poznam :)
     Pozdra­wiam,
     Ania

     • Asia P

      Cze­ść,
      dzwo­ni­łam do MPK Wro­cław w powyż­szej spra­wie i ku moje­mu zdzi­wie­niu oka­za­ło się, że bez pro­ble­mu moż­na zmie­nić jed­ną lub obie linie, bez dodat­ko­wy­ch opłat, pod warunkiem,że oczy­wi­ście nie będzie to nad­uży­wa­ne i jest to jed­no­ra­zo­wa sytu­acja. Nale­ży podej­ść do biu­ra na Gra­bi­szyń­ską albo na Pru­sa. Taka o cie­ka­wost­ka :-)
      Pozdra­wiam,
      Asia

     • No to świet­nie :) Dzię­ki za infor­ma­cję, na pew­no przy­da się i innym czy­tel­ni­kom ;)

 • Praw­da to, kie­dyś tak wyko­rzy­sty­wa­łam bile­ty na dwie linie. Wybie­ra­łam takie, na któ­ry­ch mogłam zwie­dzić więk­szo­ść mia­sta :) Aktu­al­nie muszę kupo­wać na wszyst­kie linie, bo „wyko­rzy­stu­je” też urba­na na prze­jazd pocią­giem. Szcze­gól­nie, że miesz­kam na koń­cu Wro­cła­wia, a pra­ce mam przy dwor­cu głów­nym. Bar­dzo faj­ny blog :)

  • Ja obec­nie roz­wa­żam takie roz­wią­za­nie na 2 linie. Dzię­ki za miłe sło­wa :)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial