Kategoria «Bez kategorii»

Decyzja administracyjna w sprawie imprezy masowej.

Tym razem omó­wię ostat­nie zagad­nie­nie (wg licz­by porząd­ko­wej)  ze Skryp­tu do PA, pn. Decy­zja admi­ni­stra­cyj­na jako for­ma dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji doty­czą­ca impre­zy maso­wej.  Pod­rzu­cę link do omó­wio­ne­go tema­tu o decy­zja­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch i wska­żę jakie wystę­pu­ją tutaj i w jaki­ch oko­licz­no­ścia­ch są wyda­wa­ne.

Pojęcie: zgromadzenie (spontaniczne), impreza masowa, mecz piłki nożnej

Tym razem zagad­nie­nie bar­dzo teo­re­tycz­ne. Omó­wio­ne zosta­ną wyłącz­nie defi­ni­cje okre­ślo­ny­ch pię­ciu pojęć, a więc: zgro­ma­dze­nie, zgro­ma­dze­nie publicz­ne, impre­za maso­wa, maso­wa impre­za spor­to­wa, mecz pił­ki noż­nej. Zagad­nie­nia przed­sta­wię na pod­sta­wie mate­rii usta­wo­wej. Miłej lek­tu­ry!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial