Kategoria «Bez kategorii»

Akty administracyjne „dwustronne”/zależne od woli adresata a niewładcze formy działania administracji

Czas na przej­ście do szcze­gó­ło­wy­ch zagad­nień, zwią­za­ny­ch z akta­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi. W tek­ście omó­wię czym są „dwustronne”/ zależ­ne od woli adre­sa­ta i „jednostronne”/ nie­za­leż­ne od woli adre­sa­ta akty admi­ni­stra­cyj­ne, a tak­że nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. A na koniec, w for­mie tabe­li porów­nam „dwu­stron­ne” i nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. Goto­wi na kolej­ną daw­kę wie­dzy?

Formy aktów administracyjnych

Zgod­nie ze zna­ną zasa­dą Pac­ta sum servan­ta (umów nale­ży dotrzy­my­wać) tek­st o akta­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch »klik« uzu­peł­niam o rów­nie waż­ne infor­ma­cje, a więc o rodzaje/ for­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch. Już teraz uprze­dzę, że podział jest na dwie gru­py: bar­dzo waż­ną for­mę i 3 nie­co mniej.

Akt administracyjny – pojęcie, sposoby klasyfikowania

Pra­cu­jąc i zaj­mu­jąc się pra­wem admi­ni­stra­cyj­nym war­to wyj­ść od defi­ni­cji aktu admi­ni­stra­cyj­ne­go, a póź­niej sku­pić się na jego szcze­gól­nej for­mie – decy­zji. Się­ga­jąc do pozy­cji nauko­wy­ch  w tym tek­ście powiem o poję­ciu oraz spo­so­ba­ch kla­sy­fi­ko­wa­nia. Stąd dowie­my się, iż przez akt admi­ni­stra­cyj­ny rozu­mie­my:

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

Obowiązek meldunkowy - zameldowanie, wymeldowanie przy pobycie czasowym, stałym

W związ­ku z tek­stem o zamel­do­wa­niu »klik«, tym razem wpis o wymel­do­wa­niu na pobyt sta­ły lub cza­so­wy oby­wa­te­li pol­ski­ch, któ­ry obo­wią­zu­je do 31 grud­nia 2017 r. (póź­niej obo­wią­zek mel­dun­ko­wy już nie obo­wią­zu­je). Temat omó­wio­ny zosta­nie z per­spek­ty­wy zasad, try­bu i form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji.

Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

Obowiązek meldunkowy - zameldowanie, wymeldowanie przy pobycie czasowym, stałym

W tym wpi­sie przed­sta­wię jak wyglą­da zamel­do­wa­nie na pobyt sta­ły lub cza­so­wy oby­wa­te­li pol­ski­ch, któ­ry obo­wią­zu­je do 31 grud­nia 2017 r. (póź­niej obo­wią­zek mel­dun­ko­wy już nie obo­wią­zu­je). Temat omó­wio­ny zosta­nie z per­spek­ty­wy zasad, try­bu i form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji.

Sfery ingerencji administracji /funkcje administracji publicznej

Funk­cje admi­ni­stra­cji to poję­cie uży­wa­ne przez pew­ne gro­no bada­czy. Wro­cław­ski ośro­dek nauko­wy stoi na sta­no­wi­sku, że wła­ściw­sze jest mówie­nie o sfe­ra­ch inge­ren­cji admi­ni­stra­cji i to wła­śnie 6 sfer inge­ren­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej zosta­nie przed­sta­wio­ny­ch w niniej­szym wpi­sie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial