Kategoria «Studenckie Poniedziałki»

Stypendium Rektora – dla kogo, jakie warunki?

Sty­pen­dium Rek­to­ra może otrzy­mać (tak wła­ści­wie) każ­dy, któ­ry zde­cy­du­je się zaan­ga­żo­wać. I wła­śnie dzi­siaj powiem jakie mamy rodza­je sty­pen­diów Rek­to­ra, jak zwięk­szyć swo­je szan­se w „wal­ce o kasę” i ile może­sz dosta­wać mie­sięcz­nie. Tek­st jest pisa­ny pod stu­den­tów WPAE UWr, ale zapew­ne na Two­jej uczel­ni jest podob­nie.

Jak notować na studiach?

Wie­sz już jak wyglą­da­ją na zaję­cia na stu­dia­ch, a tak­że jak prze­bie­ga sesja i czym są kolo­kwia. Teraz nad­sze­dł czas, aby powie­dzieć jak noto­wać na zaję­cia­ch i z jaki­ch mate­ria­łów war­to uczyć się na zali­cze­nia. Wyko­rzy­stam tutaj moje 5-let­nie doświad­cze­nie oraz obser­wa­cje i wia­do­mo­ści pozy­ska­ne od inny­ch stu­den­tów. Goto­wi, na kolej­ną por­cje wie­dzy?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial