Kategoria «Studenckie Poniedziałki»

Jak zmienić grupę na studiach? WPAE UWr

W rama­ch kolej­ne­go wpi­su z serii Stu­denc­kie Ponie­dział­ki poru­szę istot­ny temat – czy moż­li­wa jest zmia­na gru­py ćwi­cze­nio­wej na Wydzia­le Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii (WPAE) Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (UWr). Choć wyda­je się to (na wydzia­le) trud­ne, to jest moż­li­we :) We wpi­sie napi­szę o poten­cjal­ny­ch powo­da­ch oraz pro­ce­du­rze.

Jak wyglądają pierwsze zajęcia na studiach?

Szcze­gól­ne waż­ne na uczel­ni są te pierw­sze zaję­cia. Bio­rąc pod uwa­gę, że z dane­go przed­mio­tu, z ćwi­czeń, masz 6–7 zajęć w seme­strze, i to co 2 tygo­dnie, to wła­śnie pierw­sze zaję­cia to czas, kie­dy zbie­ra­sz wie­dzę na seme­str. Acz­kol­wiek, i na wykła­dzie for­mu­ła tych zajęć jest bar­dzo podob­na. Spraw­dź, co powi­nien powie­dzieć pro­wa­dzą­cy, a jeże­li cze­goś Ci zabrak­nie – po pro­stu zapy­taj. 

Jak wyglądają zajęcia na studiach?

zajęcia na studiach, wykłady

Zaję­cia na stu­dia­ch (lek­cje na uni­wer­sy­te­cie) to tro­chę inna baj­ka niż te szkol­ne. Zazwy­czaj lice­al­na rze­czy­wi­sto­ść to 6–8 45-minu­to­wy­ch lek­cji z naj­róż­niej­szy­ch przed­mio­tów. Po wkro­cze­niu w aka­de­mic­kie mury czas na zupeł­nie inny sys­tem nauki… :)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial