Decyzja administracyjna w sprawie imprezy masowej.

Tym razem omó­wię ostat­nie zagad­nie­nie (wg licz­by porząd­ko­wej)  ze Skryp­tu do PA, pn. Decy­zja admi­ni­stra­cyj­na jako for­ma dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji doty­czą­ca impre­zy maso­wej.  Pod­rzu­cę link do omó­wio­ne­go tema­tu o decy­zja­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch i wska­żę jakie wystę­pu­ją tutaj i w jaki­ch oko­licz­no­ścia­ch są wyda­wa­ne.

#1 DECYZJA ADMINISTRACYJNA

Na począ­tek – co to jest decy­zja admi­ni­stra­cyj­na (DA) i w jakim try­bie się ją wyda­je. Ten temat poru­szo­ny jest w osob­nym tek­ście – Zob. For­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch.

#2 DECYZJE ADMINISTRACYJNE PRZY IMPREZACH MASOWYCH

Pod­sta­wa praw­na: usta­wa z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).
Samo zagad­nie­nie o impre­za­ch maso­wy­ch poja­wi­ło się już na blo­gu dwu­krot­nie »tu«»tutaj«. W tym tek­ście jed­nak mowa będzie wyłącz­nie o DA zwią­za­ny­ch z impre­za­mi maso­wy­mi.
Usta­wa prze­wi­du­je m.in. DA w tym zakre­sie:
  1. Zezwo­le­nie na prze­pro­wa­dze­nie impre­zy maso­wej;
  2. Odmo­wa wyda­nia zezwo­le­nia na prze­pro­wa­dze­nie impre­zy maso­wej;
  3. DA o prze­rwa­niu impre­zy maso­wej;
  4. DA o zaka­zie prze­pro­wa­dze­nia impre­zy maso­wej;
  5. DA o obo­wiąz­ku utrwa­le­nia impre­zy maso­wej za pomo­cą urzą­dzeń reje­stru­ją­cy­ch obraz i dźwięk.
W kolej­ny­ch punk­ta­ch odnio­sę się do każ­dej z decy­zji wg nastę­pu­ją­ce­go sche­ma­tu:

#3 Zezwo­le­nie na prze­pro­wa­dze­nie impre­zy masowej/ DA o odmo­wie prze­pro­wa­dze­nia DA

Pod­sta­wa praw­na: art. 3 pkt 18 i art. 25–29 usta­wy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

Kto? Zezwo­le­nie wyda­je organ wyko­naw­czy gmi­ny – wójt/ burmistrz/ pre­zy­dent mia­sta – wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce prze­pro­wa­dze­nia impre­zy.
Jak? Na wnio­sek orga­ni­za­to­ra impre­zy zło­żo­ny nie póź­niej niż na 30 dni (w w wyjąt­ko­wy­ch i uza­sad­nio­ny­ch sytu­acja­ch ter­min może być skró­co­ny do 14 dni) przed pla­no­wa­ną datą impre­zy maso­wej. Razem z wnio­skiem dołą­cza się okre­ślo­ne w usta­wie załącz­ni­ki. Organ wyda­je zezwolenie/ DA o odmo­wie na co naj­mniej 7 dni przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem impre­zy maso­wej.
Spo­sób kla­sy­fi­ko­wa­nia: DA kon­sty­tu­tyw­na, zewnętrz­na, zwią­za­na (odmo­wa wyłącz­nie w przy­pad­ka­ch okre­ślo­ny­ch w art. 29 ust. 4 usta­wy), docho­dzi do skut­ku za zgo­dą adre­sa­ta – „dwu­stron­ne”.

#4 DA o prze­rwa­niu impre­zy maso­wej

Pod­sta­wa praw­na: art. 31 i art. 34a  usta­wy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

Kto? DA o prze­rwa­niu może wydać organ wyko­naw­czy gmi­ny lub  woje­wo­da

Jak? 

W zakre­sie DA orga­nu wyko­naw­cze­go gmi­ny – organ może doko­nać kon­tro­li impre­zy maso­wej i jeśli oka­że się, że orga­ni­za­tor nie speł­nił warun­ków wyra­żo­ny­ch w zezwo­le­niu (patrz #3) to taką DA może wydać – nada­je jej wte­dy rygor natych­mia­sto­wej wyko­nal­no­ści (co ozna­cza, że odwo­ła­nie się od niej nie wstrzy­mu­je jej wyko­na­nia), o czym nie­zwłocz­nie powia­da­mia organ woje­wo­dę.

W zakre­sie DA woje­wo­dy – może on prze­rwać DA jeśli dal­szy prze­bieg impre­zy maso­wej może zagro­zić życiu lub zdro­wiu oso­bom albo mie­niu w znacz­ny­ch roz­mia­ra­ch, a dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez orga­ni­za­to­ra są nie­wy­star­cza­ją­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i porząd­ku publicz­ne­go – nada­je jej wte­dy tak­że rygor natych­mia­sto­wej wyko­nal­no­ści.

Spo­sób kla­sy­fi­ko­wa­nia: DA kon­sty­tu­tyw­na, zewnętrz­na, swo­bod­na (organ może prze­rwać jeśli wystą­pią okre­ślo­ne prze­słan­ki), docho­dzi do skut­ku bez zgo­dy adre­sa­ta – „jed­no­stron­ne”.

#5 DA o obo­wiąz­ku utrwa­le­nia impre­zy maso­wej za pomo­cą urzą­dzeń reje­stru­ją­cy­ch obraz i dźwięk

Pod­sta­wa praw­na: art. 12 usta­wy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

Kto? Woje­wo­da
Jak? Jeśli impre­za maso­wa odby­wa się w miej­scu, któ­re­go nie obej­mu­je wykaz woje­wo­dy sta­dio­nów, obiek­tów lub tere­nów, na któ­ry­ch utrwa­la­nie prze­bie­gu impre­zy maso­wej za pomo­cą urzą­dzeń reje­stru­ją­cy­ch obraz i dźwięk jest obo­wiąz­ko­we, to wte­dy taka DA przez woje­wo­dę może być nało­żo­na.
Spo­sób kla­sy­fi­ko­wa­nia: DA kon­sty­tu­tyw­na, zewnętrz­na, swo­bod­na (organ „może”), docho­dzi do skut­ku bez zgo­dy adre­sa­ta – „jed­no­stron­ne”.
Stan prawny na dzień 12 października 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial