Decyzja administracyjna w sprawie imprezy masowej.

Tym razem omówię ostatnie zagadnienie (wg liczby porządkowej)  ze Skryptu do PA, pn. Decyzja administracyjna jako forma działania administracji dotycząca imprezy masowej.  Podrzucę link do omówionego tematu o decyzjach administracyjnych i wskażę jakie występują tutaj i w jakich okolicznościach są wydawane.

#1 DECYZJA ADMINISTRACYJNA

Na początek – co to jest decyzja administracyjna (DA) i w jakim trybie się ją wydaje. Ten temat poruszony jest w osobnym tekście – Zob. Formy aktów administracyjnych.

#2 DECYZJE ADMINISTRACYJNE PRZY IMPREZACH MASOWYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).
Samo zagadnienie o imprezach masowych pojawiło się już na blogu dwukrotnie »tu«»tutaj«. W tym tekście jednak mowa będzie wyłącznie o DA związanych z imprezami masowymi.
Ustawa przewiduje m.in. DA w tym zakresie:
  1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej;
  2. Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
  3. DA o przerwaniu imprezy masowej;
  4. DA o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej;
  5. DA o obowiązku utrwalenia imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
W kolejnych punktach odniosę się do każdej z decyzji wg następującego schematu:

#3 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej/ DA o odmowie przeprowadzenia DA

Podstawa prawna: art. 3 pkt 18 i art. 25–29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

Kto? Zezwolenie wydaje organ wykonawczy gminy – wójt/ burmistrz/ prezydent miasta – właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy.
Jak? Na wniosek organizatora imprezy złożony nie później niż na 30 dni (w w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach termin może być skrócony do 14 dni) przed planowaną datą imprezy masowej. Razem z wnioskiem dołącza się określone w ustawie załączniki. Organ wydaje zezwolenie/ DA o odmowie na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem imprezy masowej.
Sposób klasyfikowania: DA konstytutywna, zewnętrzna, związana (odmowa wyłącznie w przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 ustawy), dochodzi do skutku za zgodą adresata – „dwustronne”.

#4 DA o przerwaniu imprezy masowej

Podstawa prawna: art. 31 i art. 34a  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

Kto? DA o przerwaniu może wydać organ wykonawczy gminy lub  wojewoda

Jak? 

W zakresie DA organu wykonawczego gminy – organ może dokonać kontroli imprezy masowej i jeśli okaże się, że organizator nie spełnił warunków wyrażonych w zezwoleniu (patrz #3) to taką DA może wydać – nadaje jej wtedy rygor natychmiastowej wykonalności (co oznacza, że odwołanie się od niej nie wstrzymuje jej wykonania), o czym niezwłocznie powiadamia organ wojewodę.

W zakresie DA wojewody – może on przerwać DA jeśli dalszy przebieg imprezy masowej może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – nadaje jej wtedy także rygor natychmiastowej wykonalności.

Sposób klasyfikowania: DA konstytutywna, zewnętrzna, swobodna (organ może przerwać jeśli wystąpią określone przesłanki), dochodzi do skutku bez zgody adresata – „jednostronne”.

#5 DA o obowiązku utrwalenia imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

Kto? Wojewoda
Jak? Jeśli impreza masowa odbywa się w miejscu, którego nie obejmuje wykaz wojewody stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe, to wtedy taka DA przez wojewodę może być nałożona.
Sposób klasyfikowania: DA konstytutywna, zewnętrzna, swobodna (organ „może”), dochodzi do skutku bez zgody adresata – „jednostronne”.
Stan prawny na dzień 12 października 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial