Formy aktów administracyjnych

Zgod­nie ze zna­ną zasa­dą Pac­ta sum servan­ta (umów nale­ży dotrzy­my­wać) tek­st o akta­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch »klik« uzu­peł­niam o rów­nie waż­ne infor­ma­cje, a więc o rodzaje/ for­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch. Już teraz uprze­dzę, że podział jest na dwie gru­py: bar­dzo waż­ną for­mę i 3 nie­co mniej.

#1 DECYZJA – decy­zja bez szcze­gól­nej nazwy

Akt admi­ni­stra­cyj­ny sta­no­wią­cy jed­no­stron­ne usta­le­nie orga­nu admi­ni­stra­cji publicz­nej o wią­żą­cy­ch dla jed­nost­ki kon­se­kwen­cja­ch nor­my pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go

 • w dok­try­nie (czy­li w nauce, w tym, co stwo­rzy­li naukow­cy) poję­cie decy­zji zawę­ża się do aktu admi­ni­stra­cyj­ne­go wyda­wa­ne­go w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym, nato­mia­st w orzecz­nic­twie sądo­wym poję­cie to zosta­je roz­sze­rzo­ne o akty admi­ni­stra­cyj­ne wystę­pu­ją­ce w inny­ch for­ma­ch lub też o akty admi­ni­stra­cyj­ne wystę­pu­ją­ce bez wyraź­nie okre­ślo­nej pra­wem for­my,
 • akt admi­ni­stra­cyj­ny przy­zna­je lub odma­wia przy­zna­nia jed­no­st­ce upraw­nień (np. decy­zja o zmia­nie imie­nia),
 • decy­zja, jak zosta­ło wska­za­ne nie ma szcze­gól­ne nazwy, dla­te­go może „ukry­wać się” pod inny­mi nazwa­mi: uchwa­ła o nada­niu stop­nia nauko­we­go, przy­rze­cze­nie wyda­nia kon­ce­sji,
 • jest to rodzaj aktu admi­ni­stra­cyj­ne­go, wywie­ra­ją­cy trwa­łe skut­ki w sfe­rze pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go.

#2 Decy­zje o szcze­gól­nej nazwie:

Zezwo­le­nie

Zezwo­le­nie – for­ma aktu admi­ni­stra­cyj­ne­go, któ­ry usta­la upraw­nie­nia w sfe­rze pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go lub wyra­ża zgo­dę na doko­na­nie przed­się­wzię­cia lub pod­ję­cia czyn­no­ści dopusz­czo­nej nor­ma­mi pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go.

 • ozna­cza naby­cie upraw­nie­nia lub zgo­dy na np. czyn­no­ść, zacho­wa­nie, dzia­ła­nie, któ­re bez zezwo­le­nia jest zaka­za­ne, np. zezwo­le­nie (nie kon­ce­sja) na sprze­daż alko­ho­lu,
 • cza­sa­mi zezwo­le­nie bywa nazy­wa­ne pozwo­le­niem, zgo­dą, kar­tą,
 • zezwo­le­nia wyda­wa­ne są na czas ozna­czo­ny lub nie­ozna­czo­ny.

Kon­ce­sja

Kon­ce­sja – akt admi­ni­stra­cyj­ny, któ­ry oso­bie fizycz­nej lub praw­nej nada­je upraw­nie­nia do wyko­na­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści (naj­czę­ściej pro­duk­cyj­nej lub usłu­go­wej).

 • organ wyda­jąc kon­ce­sję może nało­żyć na adre­sa­ta okre­ślo­ne upraw­nie­nia, obo­wiąz­ki, ale też może okre­ślić warun­ki, któ­re kon­ce­sjo­na­riu­sz powi­nien speł­nić,
 • jest to pod­sta­wo­wy instru­ment reali­za­cji funk­cji regla­men­ta­cyj­nej »klik« pań­stwa – przy­kła­dy: kon­ce­sja na wydo­by­cie węgla
 • może być udzie­lo­na na czas ozna­czo­ny lub nie­ozna­czo­ny,
 • wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści obję­tej kon­ce­sją pod­le­ga kon­tro­li orga­nu kon­ce­syj­ne­go, któ­ry jest upraw­nio­ny do cof­nię­cia kon­ce­sji w ści­śle okre­ślo­ny­ch przy­pad­ka­ch,
 • kon­ce­sjo­na­riu­sz nie może powie­rzyć wyko­na­nia kon­ce­sji innej oso­bie.

Licen­cja

Licen­cja – akt admi­ni­stra­cyj­ny usta­la­ją­cy upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub pra­cy zawo­do­wej, gdy wyko­ny­wa­nie takiej dzia­łal­no­ści zwią­za­ne jest z posia­da­niem odpo­wied­ni­ch kwa­li­fi­ka­cji.

 • nastę­pu­je tutaj: połą­cze­nie naby­cia upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści oraz ele­ment zezwo­le­nia na tę dzia­łal­no­ść np.: licen­cje lot­ni­cze,
 • zazwy­czaj warun­kiem wyda­nia licen­cji, jest posia­da­nie okre­ślo­ne­go zaso­bu wie­dzy i umie­jęt­no­ści, stwier­dzo­ny­ch pozy­tyw­nie zda­nym egza­mi­nem, któ­ry sta­no­wi pod­sta­wę naby­cia upraw­nień uję­ty­ch w licen­cji,
 • może być udzie­lo­na na czas ozna­czo­ny lub nie­ozna­czo­ny,
 • wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści obję­tej licen­cją pod­le­ga kon­tro­li (orga­nu, któ­ry udzie­lił).

W ten spo­sób, przed­sta­wi­łam w spo­sób bar­dzo skró­co­ny for­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch. W następ­ny­ch wpi­sa­ch, na potrze­by Skryp­tu z Pra­wa Admi­ni­stra­cyj­ne­go »klik« roz­sze­rzo­ny będzie jesz­cze temat decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej.

>Zagadnienie opracowane na podstawie: Prawo administracyjne, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited 2010.<
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial