Formy aktów administracyjnych

Zgodnie ze znaną zasadą Pacta sum servanta (umów należy dotrzymywać) tekst o aktach administracyjnych »klik« uzupełniam o równie ważne informacje, a więc o rodzaje/ formy aktów administracyjnych. Już teraz uprzedzę, że podział jest na dwie grupy: bardzo ważną formę i 3 nieco mniej.

#1 DECYZJA – decyzja bez szczególnej nazwy

Akt administracyjny stanowiący jednostronne ustalenie organu administracji publicznej o wiążących dla jednostki konsekwencjach normy prawa administracyjnego

 • w doktrynie (czyli w nauce, w tym, co stworzyli naukowcy) pojęcie decyzji zawęża się do aktu administracyjnego wydawanego w postępowaniu administracyjnym, natomiast w orzecznictwie sądowym pojęcie to zostaje rozszerzone o akty administracyjne występujące w innych formach lub też o akty administracyjne występujące bez wyraźnie określonej prawem formy,
 • akt administracyjny przyznaje lub odmawia przyznania jednostce uprawnień (np. decyzja o zmianie imienia),
 • decyzja, jak zostało wskazane nie ma szczególne nazwy, dlatego może „ukrywać się” pod innymi nazwami: uchwała o nadaniu stopnia naukowego, przyrzeczenie wydania koncesji,
 • jest to rodzaj aktu administracyjnego, wywierający trwałe skutki w sferze prawa administracyjnego.

#2 Decyzje o szczególnej nazwie:

Zezwolenie

Zezwolenie – forma aktu administracyjnego, który ustala uprawnienia w sferze prawa administracyjnego lub wyraża zgodę na dokonanie przedsięwzięcia lub podjęcia czynności dopuszczonej normami prawa administracyjnego.

 • oznacza nabycie uprawnienia lub zgody na np. czynność, zachowanie, działanie, które bez zezwolenia jest zakazane, np. zezwolenie (nie koncesja) na sprzedaż alkoholu,
 • czasami zezwolenie bywa nazywane pozwoleniem, zgodą, kartą,
 • zezwolenia wydawane są na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Koncesja

Koncesja – akt administracyjny, który osobie fizycznej lub prawnej nadaje uprawnienia do wykonania określonej działalności (najczęściej produkcyjnej lub usługowej).

 • organ wydając koncesję może nałożyć na adresata określone uprawnienia, obowiązki, ale też może określić warunki, które koncesjonariusz powinien spełnić,
 • jest to podstawowy instrument realizacji funkcji reglamentacyjnej »klik« państwa – przykłady: koncesja na wydobycie węgla
 • może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony,
 • wykonywanie działalności objętej koncesją podlega kontroli organu koncesyjnego, który jest uprawniony do cofnięcia koncesji w ściśle określonych przypadkach,
 • koncesjonariusz nie może powierzyć wykonania koncesji innej osobie.

Licencja

Licencja – akt administracyjny ustalający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub pracy zawodowej, gdy wykonywanie takiej działalności związane jest z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

 • następuje tutaj: połączenie nabycia uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz element zezwolenia na tę działalność np.: licencje lotnicze,
 • zazwyczaj warunkiem wydania licencji, jest posiadanie określonego zasobu wiedzy i umiejętności, stwierdzonych pozytywnie zdanym egzaminem, który stanowi podstawę nabycia uprawnień ujętych w licencji,
 • może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony,
 • wykonywanie działalności objętej licencją podlega kontroli (organu, który udzielił).

W ten sposób, przedstawiłam w sposób bardzo skrócony formy aktów administracyjnych. W następnych wpisach, na potrzeby Skryptu z Prawa Administracyjnego »klik« rozszerzony będzie jeszcze temat decyzji administracyjnej.

>Zagadnienie opracowane na podstawie: Prawo administracyjne, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited 2010.<
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial