Sfery ingerencji administracji vs funkcje administracji publicznej

W tekście omawiam 6 sfer ingerencji administracji (z bajką na koniec). Dlaczego sfery ingerencji? Ponieważ przedstawiają one dziedziny życia społecznego, w których działa w lepszy bądź słabszy sposób administracja. Miłej lektury!

Literatura: Prawo administracyjne, Jan Boć (red.), Kolonia Limited 2010.

Funkcje administracji to pojęcie używane przez pewne grono badaczy. Wrocławski ośrodek naukowy stoi na stanowisku, że właściwsze jest mówienie o sferach ingerencji administracji i to właśnie 6 sfer ingerencji administracji publicznej zostanie przedstawionych w niniejszym wpisie.

Zobacz także: Administracja publiczna – sposoby definiowania. Administracja publiczna a administracja prywatna

Łatwo zapamiętać – 6 sfer jak jak 6 ścianek kostki (np. Rubika) :)

#1 Policja administracyjna

Historycznie najstarsza sfera, jej podstawową cechą jest zagwarantowanie nienaruszalności w zakresie trzech stanów: bezpieczeństwa (1), porządku (2) i spokoju publicznego (3) oraz trzech dóbr: życia (1), zdrowia (2) i mienia (3).

#2 Reglamentacja

reglamentacja oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą jest ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu społeczno-ekonomicznego

Przez reglamentację rozumie się więc m.in. ograniczenie prawem pewnych form działalności, jak np. monopol państwa na prowadzenie totalizatora sportowego czy niezbędne uzyskanie zezwolenia (nie koncesji!) na sprzedaż alkoholu – więcej w tym tekście (klik).

Policja vs reglamentacja

Policja – gwarantowanie nienaruszalność.
Reglamentacja – funkcje kreatywne w zakresie celowego kształtowania działalności gospodarczej.

Policja – cofnięcie zezwolenia.
Reglamentacja – wydanie zezwolenia.

#3 Świadczenia materialne

Jak sama nazwa wskazuje, związane są z zapewnieniem materialnych warunków życia w społeczeństwie (zarówno w dziedzinach pozostawionych indywidualnej inicjatywie jednostek np. zapewnienie mieszkania, jak i pozostawionych zorganizowaniu przez administrację publiczną np. ubezpieczeniach społecznych). To w ramach tej sfery pojawią się takie programy jak „Rodzina 500+”.

#4 Świadczenia niematerialne

Ta sfera obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w społeczeństwie, poprzez (zazwyczaj) wydanie decyzji administracyjnych czy nakazy wynikające wprost z ustawy (ex lege) – obowiązek szkolny.

#5 Zakaz ingerencji

Niezwykle istotny, wynikający wprost z Konstytucji zakaz ingerencji w pewnej materii lub dopuszczalność ingerencji jedynie w określonych przypadkach, jak np. zakaz ograniczania praw i wolności wymienionych w art. 233 Konstytucji (godność, obywatelstwo, ochrona życia, humanitarne traktowanie, itd…).

#5 Regulacyjna

Nowa sfera, powiązana ze sferą reglamentacyjną. Oznacza ona (rozumiana przedmiotowo) wszelkie administracyjno-prawne sposoby wpływania na rynek przez państwo, poprzez: regulację cen, ustanawianie praw wyłącznych i szczególnych w formie stanowienia norm prawnych i ich władcze stosowanie. Natomiast w rozumieniu przedmiotowym związana jest ze specjalnymi organami regulacyjnymi, szczególnie licznymi w administracji Unii Europejskiej.

# Bajka administracyjna – czyli moje autorskie, krótkie podsumowanie sfer ingerencji administracji :)

Administracja chciała pilnować [policja] i ograniczać [reglamentacja], a więc regulować życie obywateli [regulacyjna]. W zamian za to obywatel wyciągnął do administracji rączki aby uzyskać coś w zamian [świadczenia materialne] oraz [świadczenia niematerialne] oraz pogroził palcem by część jego praw nie podlegała dyskusji [zakaz ingerencji], ale później zgodził się  by część regulować [regulacyjna].

Druga lekcja kursu za nami. Czas na „prawdziwe” prawo administracyjne. Omówię Omawiam w nim sposoby definiowania prawa administracyjnego oraz pogranicze prawa administracyjnego: Sposoby definiowania prawa administracyjnego | pogranicze prawa administracyjnego.

Pozdrawiam
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial