Sfery ingerencji administracji vs funkcje administracji publicznej

W tekście omawiam 6 sfer ingerencji administracji (z bajką na koniec). Dlaczego sfery ingerencji? Ponieważ przedstawiają one dziedziny życia społecznego, w których działa w lepszy bądź słabszy sposób administracja. Miłej lektury!

Literatura: Prawo administracyjne, Jan Boć (red.), Kolonia Limited 2010.

Funkcje administracji to pojęcie używane przez pewne grono badaczy. Wrocławski ośrodek naukowy stoi na stanowisku, że właściwsze jest mówienie o sferach ingerencji administracji i to właśnie 6 sfer ingerencji administracji publicznej zostanie przedstawionych w niniejszym wpisie.

Zobacz także: Administracja publiczna – sposoby definiowania. Administracja publiczna a administracja prywatna

Łatwo zapamiętać – 6 sfer jak jak 6 ścianek kostki (np. Rubika) :)

#1 Policja administracyjna

Historycznie najstarsza sfera, jej podstawową cechą jest zagwarantowanie nienaruszalności w zakresie trzech stanów: bezpieczeństwa (1), porządku (2) i spokoju publicznego (3) oraz trzech dóbr: życia (1), zdrowia (2) i mienia (3).

#2 Reglamentacja

reglamentacja oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą jest ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu społeczno‐ekonomicznego

Przez reglamentację rozumie się więc m.in. ograniczenie prawem pewnych form działalności, jak np. monopol państwa na prowadzenie totalizatora sportowego czy niezbędne uzyskanie zezwolenia (nie koncesji!) na sprzedaż alkoholu – więcej w tym tekście (klik).

Policja vs reglamentacja

Policja – gwarantowanie nienaruszalność.
Reglamentacja – funkcje kreatywne w zakresie celowego kształtowania działalności gospodarczej.

Policja – cofnięcie zezwolenia.
Reglamentacja – wydanie zezwolenia.

#3 Świadczenia materialne

Jak sama nazwa wskazuje, związane są z zapewnieniem materialnych warunków życia w społeczeństwie (zarówno w dziedzinach pozostawionych indywidualnej inicjatywie jednostek np. zapewnienie mieszkania, jak i pozostawionych zorganizowaniu przez administrację publiczną np. ubezpieczeniach społecznych). To w ramach tej sfery pojawią się takie programy jak „Rodzina 500+”.

#4 Świadczenia niematerialne

Ta sfera obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w społeczeństwie, poprzez (zazwyczaj) wydanie decyzji administracyjnych czy nakazy wynikające wprost z ustawy (ex lege) – obowiązek szkolny.

#5 Zakaz ingerencji

Niezwykle istotny, wynikający wprost z Konstytucji zakaz ingerencji w pewnej materii lub dopuszczalność ingerencji jedynie w określonych przypadkach, jak np. zakaz ograniczania praw i wolności wymienionych w art. 233 Konstytucji (godność, obywatelstwo, ochrona życia, humanitarne traktowanie, itd…).

#5 Regulacyjna

Nowa sfera, powiązana ze sferą reglamentacyjną. Oznacza ona (rozumiana przedmiotowo) wszelkie administracyjno‐prawne sposoby wpływania na rynek przez państwo, poprzez: regulację cen, ustanawianie praw wyłącznych i szczególnych w formie stanowienia norm prawnych i ich władcze stosowanie. Natomiast w rozumieniu przedmiotowym związana jest ze specjalnymi organami regulacyjnymi, szczególnie licznymi w administracji Unii Europejskiej.

# Bajka administracyjna – czyli moje autorskie, krótkie podsumowanie sfer ingerencji administracji :)

Administracja chciała pilnować [policja] i ograniczać [reglamentacja], a więc regulować życie obywateli [regulacyjna]. W zamian za to obywatel wyciągnął do administracji rączki aby uzyskać coś w zamian [świadczenia materialne] oraz [świadczenia niematerialne] oraz pogroził palcem by część jego praw nie podlegała dyskusji [zakaz ingerencji], ale później zgodził się  by część regulować [regulacyjna].

Druga lekcja kursu za nami. Czas na „prawdziwe” prawo administracyjne. Omówię Omawiam w nim sposoby definiowania prawa administracyjnego oraz pogranicze prawa administracyjnego: Sposoby definiowania prawa administracyjnego | pogranicze prawa administracyjnego.

Pozdrawiam
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial