Immatrykulacja – co to jest? jak się ubrać?

Pierwszy tekst z serii: Studenckie Poniedziałki. W tym wpisie o tym: co to jest „immatrykulacja”, co dzieje się podczas tej uroczystości i jak należy się na nią ubrać.

STUDENCKIE PONIEDZIAŁKI – cykl tekstów, w których przedstawiam tematy ważne dla studentów (nie tylko Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Imma­try­ku­la­cja to pierw­sze z „trud­ny­ch” pojęć z jaki­mi spo­ty­ka się stu­dent I roku. A ozna­cza ono tyle, co:
  • akt przy­ję­cia w poczet przy­ję­cia stu­den­tów, oraz
  • uro­czy­sto­ść, pod­czas któ­rej stu­den­ci zosta­ją przy­ję­ci na pierw­szy rok.

JAK TO WYGLĄDA?
Czę­sto odby­wa się na ona na waż­nej uczel­nia­nej auli (jak np. Aula Leopol­di­na czy Ora­to­rium Maria­num na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim). Roz­po­czy­na się prze­mo­wą waż­nej aka­de­mic­kiej oso­bi­sto­ści (rek­to­ra, pro­rek­to­ra, dzie­ka­na). Następ­nie wszy­scy recy­tu­ją tek­st ślu­bo­wa­nia stu­denc­kie­go. A póź­niej, stu­den­ci zosta­ją wywo­ła­ni imien­nie na śro­dek by ode­brać indeks (ewen­tu­al­nie kar­tę biblio­tecz­ną, jeśli jesteś rocz­ni­kiem, któ­ry tak jak ja nie dostał już papie­ro­wy­ch indek­sów), dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni ubiór. Nikt Was nie będzie o nic pytał, dosta­nie­cie indeks/ kar­tę i tyle.

» Zob. Rek­tor a dzie­kan, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny a zwy­czaj­ny – o god­no­ścia­ch i tytu­ła­ch na uni­wer­sy­te­cie »klik«

KIEDY SIĘ ODBYWA?
W pierw­szy­ch dnia­ch roku aka­de­mic­kie­go. Zazwy­czaj infor­ma­cja o niej poja­wia się w liście z infor­ma­cją o przy­ję­ciu na stu­dia­ch, albo na stro­nie uczel­nia­nej, np. Imma­try­ka­cje na rok 2016/17 na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim »klik«

JAK SIĘ UBRAĆ?
Ele­ganc­ko. Nie musi być to bia­ła bluz­ka i czar­na spód­ni­ca, ale zde­cy­do­wa­nie ubiór w kla­sycz­ny­ch kolo­ra­ch (biel, sza­ro­ść, gra­nat, czerń). A! I uwa­ga na wyso­kie obca­sy. W koń­cu cza­sem trze­ba przej­ść dłu­gą dro­gę z koń­ca sali na śro­dek po odbiór indeksu/ kar­ty biblio­tecz­nej – stąd jeśli nie czu­je­sz się pew­nie w wyso­ki­ch buta­ch, wybie­rz pła­skie.

Jeśli masz jesz­cze jakieś pyta­nia co do imma­try­ku­la­cji, pisz w komen­ta­rzu :)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial