Impreza masowa a administracja publiczna (zasady, tryb, formy)

W tekście przedstawię zagadnienie pn. Impreza masowa jako przedmiot działania administracji publicznej (zasady i tryb; formy działania administracji). Tekst składał się będzie z 4 części: definicji, zasad, trybu i formy.

A dokładniej, w tekście, zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
 • impreza masowa – definicja,
 • zasady organizowania,
 • tryb organizowania,
 • formy działania administracji podczas organizowania.

Podstawa prawna przedstawionych zagadnień: art. 2, 3 ust. 1 pkt 1–6, 24–30 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

#1 IMPREZA MASOWADEFINICJA
W ustawie przedstawione są 2 typy imprez masowych (3 jeśli liczyć podtyp drugiej osobno) i kilka imprez, których ustawa nie dotyczy. Tak więc impreza masowa może to być:
 • impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – czyli:
  • o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub związana z publicznym oglądaniem przekazu telewizyjnego na ekranach/ innych urządzeniach i przekątnej większej niż 3m,
  • taka, która odbywa się: na stadionie lub w innym obiekcie (nie-budynku) bądź terenie, gdzie ilość miejsc udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dot. ochrony przeciwpożarowej) wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc),
  • a jeśli odbywa się w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie to ilość udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dot. ochrony przeciwpożarowej), wynosi nie mniej niż 500 (słownie: pięćset),
 • masowa impreza sportowa (do której zaliczają się mecze piłki nożnej):
  • masowa impreza sportowa to będzie taka,
   • która ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,
   • odbywa się na
    1) stadionie/ w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dot. ochrony przeciwpożarowej) wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc),
    2) w hali sportowej/ innym budynku, umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej i ilość miejsc (zgodna z przepisami) jest nie mniejsza niż 300 (słownie: trzysta),
    3) na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc),
  • mecz piłki nożnej – czyli masowa impreza sportowa, mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dot. ochrony przeciwpożarowej), wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc).
Ale do imprez masowych (w rozumieniu tej ustawy) nie zalicza się imprez:
 • organizowanych w „obiektach kultury i sztuki”: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
 • organizowanych w „placówkach edukacyjnych”: w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
 • organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
 • w ramach sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
 • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.
I to tylko jeśli ta impreza  odpowiada przeznaczeniu obiektu/ terenu, gdzie ma się ona odbyć.

Ustawa wyłącza też swoje stosowanie do nieodpłatnych imprez masowych, organizowanych na terenach zamkniętych, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej.

#2 ZASADY ORGANIZOWANIA IMPREZY MASOWEJ

Jeśli impreza spełnia powyższą definicję imprezy masowej to kluczową osobą staje się organizator, który odpowiada za jej bezpieczeństwo, co oznacza, że dopilnował, aby impreza masowa spełniła wymogi z zakresu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
 • ochrony porządku publicznego,
 • zabezpieczenia pod względem medycznym,
 • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Ponadto, to na organizatorze spoczywają liczne obowiązki z zakresu zaplecza sanitarnego, dróg ewakuacyjnych. A także, jeden najważniejszych obowiązków – z administracyjnego punktu widzenia  – pozyskanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej. Szczegóły na temat zezwolenia już w następnym punkcie.

#3 TRYB ORGANIZOWANIA IMPREZY MASOWEJ

Organizator – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy:
 • występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
 • powiadamia komendanta oddziału Straży Granicznej (jeśli impreza jest w strefie nadgranicznej), komendanta jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej (na terenach podporządkowanych/nadzorowanych przez MON).

wyjątkowych sytuacjach termin może być skrócony do 14 dni. Wraz z wnioskiem dołącza się szereg dokumentów, wskazanych w ustawie. Wśród nich znajdują się m.in.: program i regulamin imprezy, regulamin obiektu, plan obiektu z drogami ewakuacyjnymi. W ustawie wskazane są podstawowe dokumenty oraz dodatkowe, jakich może żądać organ.

Wniosek składa się do organu właściwego gminy (wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta – [Zob. Władze i organy Gminy]), właściwego wg miejsca, w którym odbywa się impreza masowa.

Organ wydaje zezwolenie lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia (obligatoryjnie w przypadku niezłożenia opinii i niespełnienia wymogów) na co najmniej 7 dni przed datą imprezy masowej. Ponadto, organ może wydać decyzję o zakazie, jeśli po wydaniu decyzji stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania. Natomiast wojewoda może przerwać imprezę masową, jeżeli jej przebieg zagraża życiu/zdrowiu.

#4 Formy działania administracji

Zob. Formy aktów administracyjnych »klik«

Poniżej przedstawiam formy działania administracji, z jakimi można się spotkać przy organizowaniu imprezy masowej:
 •  zezwolenie – akt administracyjny;
 • odmowa wydania zezwolenia – decyzja – akt administracyjny;
 • decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej – akt administracyjny;
 • przerwanie imprezy masowej– działanie faktyczne;
 • decyzja wojewody o przerwaniu – akt administracyjny.

W ten sposób, przedstawione zostało to zagadnienie egzaminacyjne. W zakresie informacji o tym jak zorganizować imprezę masową, potrzebne są bardziej wyczerpujące informacje.

Stan prawny na dzień 28 września 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial