Kolokwium i sesja, czyli jak wyglądają egzaminy (i zaliczenia) na studiach

Kolokwium. Sesja. Egzaminy na studiach. Ten tekst jest o kwestii bardzo ważnej, a więc o zaliczaniu przedmiotów na studiach.

Pod­sta­wa praw­na: Regu­la­min stu­diów w Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim

Uwa­ga! Poniż­sze infor­ma­cję doty­czą zarów­no wyja­śnie­nia pojęć ogól­ny­ch, jak kolo­kwium, egza­min, jak i szcze­gó­ło­wy­ch na przy­kła­dzie Wydzia­łu Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go.

#1 Słowniczek pojęć
Czas na kil­ka pod­sta­wo­wy­ch pojęć (tutaj poczy­ni­łam usta­le­nia wstęp­ne, sze­rzej o poję­cia­ch poni­żej):
 • oce­ny – nega­tyw­na: 2, pozy­tyw­na: 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5;
 • kolo­kwium – spraw­dzian z wie­dzy, któ­ry pisze się na ćwi­cze­nia­ch , zazwy­czaj na koniec seme­stru, ale bywa, że i czę­ściej np. 2–3 razy w seme­strze. For­ma może być opi­so­wa, testo­wa, kazus (roz­wią­za­nie dane­go przy­pad­ku) – podob­ne do spraw­dzia­nu ze szko­ły;
 • sesja – usta­lo­ny okres oko­ło 2 tygo­dni, kie­dy po zali­cze­niu ćwi­czeń z przed­mio­tu w prze­cią­gu 10–15 dni zda­je­sz egza­mi­ny ze wszyst­ki­ch przed­mio­tów – taki okres matur;
 • egza­min – „duży” spraw­dzian z dane­go przed­mio­tu w cza­sie sesji. Zazwy­czaj warun­kiem dopusz­cza­ją­cym do egza­mi­nu jest zda­nie egza­mi­nu – przy­po­mi­na egza­min matu­ral­ny;
 • zali­cze­nie wykła­du – alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nej sesji – z okre­ślo­ny­ch przed­mio­tów „duży spraw­dzian” pisze­sz przed sesją i nie ma warun­ku w posta­ci zali­czo­ny­ch ćwi­czeń.
#2 Kolokwium
Czę­sto jedy­na for­ma zali­czeń ćwi­czeń. Cza­sem alter­na­tyw­nie z referatem/ pre­zen­ta­cją, innym razem referat/prezentacja/ aktyw­no­ść wpły­wa­ją na pod­wyż­sze­nie oce­ny po kolo­kwium:
 • kie­dy: w rama­ch ćwi­czeń – naj­czę­ściej na przed­ostat­ni­ch lub ostat­ni­ch, a więc nim roz­pocz­nie się sesja,
 • ile: zazwy­czaj jed­no na przed­miot, rza­dziej wię­cej,
 • kto: prze­pro­wa­dza ćwi­cze­nio­wiec,
 • ile podej­ść: zazwy­czaj do zda­nia – cza­sem się zda­rza­ją for­ma­li­ści, któ­rzy pozwa­la­ją na dwa – z tym, że czę­sto for­ma popraw­ki inna, np. ust­na,
 • for­ma: pisem­na (opi­so­wa, testo­wa), rza­dziej ust­na – chy­ba że na przed­ter­mi­nie, tam czę­ściej,
 • przed­ter­min: wcze­śniej­sze zali­cze­nie ćwi­czeń czę­sto moż­li­we, może zda­rzyć się, że wte­dy for­ma ust­na na kon­sul­ta­cja­ch,
 • ska­la ocen: 2,0 – nie­za­li­cze­nie; 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0,
 • kon­se­kwen­cje obla­nia kolo­kwium: jeśli nie uda się zali­czyć ćwi­czeń to nie moż­na podej­ść do egza­mi­nu – więc z tego przed­mio­tu nie uzy­sku­je się punk­tów ECTS (chy­ba że jest egza­min na zali­cze­nie nie na egza­min),
 • nie mogłeś przyj­ść na kolo­kwium: zazwy­czaj może­sz zali­czyć je z inną gru­pą lub na kon­sul­ta­cja­ch,
 • wyni­ki: ogło­sze­nie na stro­nie ćwiczeniowca/ mailem lub w USOS (jeśli to jedy­na pod­sta­wa oce­ny z ćwi­czeń),
 • popra­wa oce­ny pozy­tyw­nej: tak, czę­sto jest to moż­li­we.
#3 Zaliczenie wykładu
Zasad­ni­czo, zali­cze­nie wykła­du jest bar­dzo podob­ne for­mą do egza­mi­nu, choć for­mal­nie są cał­kiem inne. Róż­ni­ce:
 • kie­dy: zanim roz­pocz­nie się sesja,
 • ile: nie ma limi­tów ,
 • ile podej­ść: w teo­rii jed­no, w prak­ty­ce wię­cej, o ile ostat­nie jest przed zakoń­cze­niem seme­stru (przed zamknię­ciem pro­to­ko­łów USOS na dany seme­str),
 • przed­ter­min? for­mal­nie nie, w prak­ty­ce zda­rza się,
 • nie ma przy­wra­ca­nia ter­mi­nu.
W prak­ty­ce, zali­cze­nie wykła­du sto­su­je się, żeby w seme­strze nie było egza­mi­nów ponad limit – w mojej oce­nie to for­ma omi­nię­cia zapi­su w Regu­la­mi­nie o ilo­ści egza­mi­nów w sesji.
#4 Egzamin
Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje w punk­ta­ch (wg regu­la­mi­nu WPAE UWr):
 • kie­dy: w okre­sie sesji, w ter­mi­nie wska­za­nym w har­mo­no­gra­mie zajęć dydak­tycz­ny­ch,
 • ile egza­mi­nów: max 8 w roku aka­de­mic­kim, a mak­sy­mal­nie 5 w jed­nej sesji,
 • egza­mi­na­tor: wykła­dow­ca,
 • ile podej­ść: ter­min pod­sta­wo­wy + popraw­ka (łącz­nie 2) – ale popra­wia się tyl­ko oce­nę 2 – czy­li nega­tyw­ną,
 • for­ma: pisem­na (opi­so­wa, testo­wa), rza­dziej ust­na – chy­ba że na przed­ter­mi­nie, tam czę­ściej,
 • przed­ter­min: moż­li­wo­ść podej­ścia do egza­mi­nu przed sesją (czę­sto wyma­ga­na jest mini­mal­na oce­na na pozio­mie np. 4), z tym że ma II warian­ty:
  • wariant I – przed­ter­min „0” – trak­to­wa­ny jako dodat­ko­wy ter­min – nega­tyw­na oce­na nie wpi­sa­na do USOS, tyl­ko moż­na podej­ść do I ter­mi­nu jak gdy­by nie pisa­ło się egza­mi­nu (uwa­ga! nie prze­wi­du­je go regu­la­min, a dobra wola pro­wa­dzą­ce­go),
  • wariant II – I ter­min – trak­to­wa­ny jako I ter­min wcze­śniej – jeśli nie zda­sz, pozo­sta­je Ci tyl­ko II ter­min,
 • kon­se­kwen­cje nie­zda­nia popraw­ki: każ­dy przed­miot ma przy­pi­sa­ną licz­bę punk­tów ECTS. Jeśli na 60 pkt moż­li­wy­ch do zdo­by­cia za wszyst­kie zda­ne egza­mi­ny, zdo­bę­dzie­sz min. 31 pkt (w cią­gu całe­go roku) to warun­ko­wo zda­je­sz – idzie­sz na kolej­ny rok po zapła­ce­niu za taką moż­li­wo­ść (kil­ka­set zł, albo wię­cej) + cho­dzi­sz na zale­głe zaję­cia i je zali­cza­sz. Jeśli w cią­gu roku zda­ny­mi egza­mi­na­mi nie uzbie­ra­sz 31 pkt nie może­sz przej­ść na kolej­ny rok stu­diów,
 • nie mogłeś przyj­ść na egza­min: jeśli masz ku temu waż­ny powód to może­sz sta­rać się o przy­wró­ce­nie ter­mi­nu (np. cho­ro­ba potwier­dzo­na zwol­nie­niem lekar­skim) w ter­mi­nie 7 dni od daty egza­mi­nu (w szcze­gól­ny­ch przy­pad­ka­ch 7 dni od daty usta­nia przy­czy­ny), ale zgod­nie z regu­la­mi­nem jeśli uzy­ska­sz zgo­dę to pro­wa­dzą­cy może od razu Cię prze­eg­za­mi­no­wać – bądź na to przy­go­to­wa­ny!,
 • wyni­ki: bez­po­śred­nio w USOS (sys­tem dostęp­ny onli­ne, bo u nas nie ma papie­ro­wy­ch indek­sów) w ter­mi­nie kil­ku godzin (test) lub kil­ku dni od daty egza­mi­nu,
 • popra­wa oce­ny pozy­tyw­nej: gene­ral­nie nie ma takiej moż­li­wo­ści.

Kon­klu­zja: Kolo­kwium to jak małe spraw­dzia­ny w toku ćwi­czeń, zali­cze­nie to duży spraw­dzian z wykła­du przed sesją, a egza­mi­ny zda­je się pod­czas sesji (taka rund­ka matu­ral­na co seme­str).

Stan prawny na dzień 21 marca 2017 r
Pozdrawiam,
Ania Maciąg

Gra­fi­ka pocho­dzi z: pixabay.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial