Kontakt

Cze­ść!

Jestem Ania Maciąg – peł­na pomy­słów pra­cu­ją­ca stu­dent­ka, prze­ku­wa­ją­ca wizję w rze­czy­wi­sto­ść, poma­ga­ją­ca z potrze­by ser­ca. Na blo­gu two­rzę porad­nik dla stu­den­tów uni­wer­sy­te­tu wro­cław­skie­go oraz skrypt (opra­co­wa­nie zagad­nień z pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go). Wię­cej, w zakład­ce O mnie.

Czy­tel­ni­ka­mi blo­ga są przede wszyst­kim stu­den­ci, w więk­szo­ści z Wydzia­łu Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Jeśli chce­sz poroz­ma­wiać o tre­ścia­ch zwią­za­nym z blo­giem (pole­mi­ka, infor­ma­cja zwrot­na, tzw. feed­back, itd.) albo zapro­po­no­wać współ­pra­cę, napi­sz na kontakt@kobiecastronaprawa.pl lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go (poni­żej).
Formularz kontaktowy

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial