Jak notować na studiach?

Wie­sz już jak wyglą­da­ją na zaję­cia na stu­dia­ch, a tak­że jak prze­bie­ga sesja i czym są kolo­kwia. Teraz nad­sze­dł czas, aby powie­dzieć jak noto­wać na zaję­cia­ch i z jaki­ch mate­ria­łów war­to uczyć się na zali­cze­nia. Wyko­rzy­stam tutaj moje 5-let­nie doświad­cze­nie oraz obser­wa­cje i wia­do­mo­ści pozy­ska­ne od inny­ch stu­den­tów. Goto­wi, na kolej­ną por­cje wie­dzy?

Decyzja administracyjna w sprawie imprezy masowej.

Tym razem omó­wię ostat­nie zagad­nie­nie (wg licz­by porząd­ko­wej)  ze Skryp­tu do PA, pn. Decy­zja admi­ni­stra­cyj­na jako for­ma dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji doty­czą­ca impre­zy maso­wej.  Pod­rzu­cę link do omó­wio­ne­go tema­tu o decy­zja­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch i wska­żę jakie wystę­pu­ją tutaj i w jaki­ch oko­licz­no­ścia­ch są wyda­wa­ne.

Blog Kobieca Strona Prawa korzysta z plików cookies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial