Jak zmienić grupę na studiach? WPAE UWr

W rama­ch kolej­ne­go wpi­su z serii Stu­denc­kie Ponie­dział­ki poru­szę istot­ny temat – czy moż­li­wa jest zmia­na gru­py ćwi­cze­nio­wej na Wydzia­le Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii (WPAE) Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (UWr). Choć wyda­je się to (na wydzia­le) trud­ne, to jest moż­li­we :) We wpi­sie napi­szę o poten­cjal­ny­ch powo­da­ch oraz pro­ce­du­rze.

Pojęcie: zgromadzenie (spontaniczne), impreza masowa, mecz piłki nożnej

Tym razem zagad­nie­nie bar­dzo teo­re­tycz­ne. Omó­wio­ne zosta­ną wyłącz­nie defi­ni­cje okre­ślo­ny­ch pię­ciu pojęć, a więc: zgro­ma­dze­nie, zgro­ma­dze­nie publicz­ne, impre­za maso­wa, maso­wa impre­za spor­to­wa, mecz pił­ki noż­nej. Zagad­nie­nia przed­sta­wię na pod­sta­wie mate­rii usta­wo­wej. Miłej lek­tu­ry!

Jak wyglądają pierwsze zajęcia na studiach?

Szcze­gól­ne waż­ne na uczel­ni są te pierw­sze zaję­cia. Bio­rąc pod uwa­gę, że z dane­go przed­mio­tu, z ćwi­czeń, masz 6–7 zajęć w seme­strze, i to co 2 tygo­dnie, to wła­śnie pierw­sze zaję­cia to czas, kie­dy zbie­ra­sz wie­dzę na seme­str. Acz­kol­wiek, i na wykła­dzie for­mu­ła tych zajęć jest bar­dzo podob­na. Spraw­dź, co powi­nien powie­dzieć pro­wa­dzą­cy, a jeże­li cze­goś Ci zabrak­nie – po pro­stu zapy­taj. 

Akty administracyjne „dwustronne”/zależne od woli adresata a niewładcze formy działania administracji

Czas na przej­ście do szcze­gó­ło­wy­ch zagad­nień, zwią­za­ny­ch z akta­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi. W tek­ście omó­wię czym są „dwustronne”/ zależ­ne od woli adre­sa­ta i „jednostronne”/ nie­za­leż­ne od woli adre­sa­ta akty admi­ni­stra­cyj­ne, a tak­że nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. A na koniec, w for­mie tabe­li porów­nam „dwu­stron­ne” i nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. Goto­wi na kolej­ną daw­kę wie­dzy?

Formy aktów administracyjnych

Zgod­nie ze zna­ną zasa­dą Pac­ta sum servan­ta (umów nale­ży dotrzy­my­wać) tek­st o akta­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch »klik« uzu­peł­niam o rów­nie waż­ne infor­ma­cje, a więc o rodzaje/ for­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch. Już teraz uprze­dzę, że podział jest na dwie gru­py: bar­dzo waż­ną for­mę i 3 nie­co mniej.

Blog Kobieca Strona Prawa korzysta z plików cookies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial