Sfery ingerencji administracji /funkcje administracji publicznej

Funk­cje admi­ni­stra­cji to poję­cie uży­wa­ne przez pew­ne gro­no bada­czy. Wro­cław­ski ośro­dek nauko­wy stoi na sta­no­wi­sku, że wła­ściw­sze jest mówie­nie o sfe­ra­ch inge­ren­cji admi­ni­stra­cji i to wła­śnie 6 sfer inge­ren­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej zosta­nie przed­sta­wio­ny­ch w niniej­szym wpi­sie.

Blog Kobieca Strona Prawa korzysta z plików cookies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial