Pojęcie: zgromadzenie (spontaniczne), impreza masowa, mecz piłki nożnej

Tym razem zagad­nie­nie bar­dzo teo­re­tycz­ne. Omó­wio­ne zosta­ną wyłącz­nie defi­ni­cje okre­ślo­ny­ch pię­ciu pojęć, a więc: zgro­ma­dze­nie, zgro­ma­dze­nie publicz­ne, impre­za maso­wa, maso­wa impre­za spor­to­wa, mecz pił­ki noż­nej. Zagad­nie­nia przed­sta­wię na pod­sta­wie mate­rii usta­wo­wej. Miłej lek­tu­ry!

Pod­sta­wa praw­na przed­sta­wio­ny­ch zagad­nień:
 • art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 usta­wy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250) – zagad­nie­nia 3–5
 • art. 2 i 3 usta­wy z dnia 24 lip­ca 2015 r. – Pra­wo o zgro­ma­dze­nia­ch (Dz. U., poz. 1485) – zagad­nie­nia 1.

#1 ZGROMADZENIE

Zgod­nie z usta­wą, zgro­ma­dze­nie to zgru­po­wa­nie osób (obec­nie nie jest poda­ne ilu mini­mum osób) na otwar­tej prze­strze­ni, dostęp­nej dla nie­okre­ślo­ny­ch imien­nie osób w okre­ślo­nym miej­scu w celu odby­cia wspól­ny­ch obrad lub w celu wspól­ne­go wyra­że­nia sta­no­wi­ska w spra­wa­ch publicz­ny­ch.

Ponad­to, usta­wa mówi też o szcze­gól­nym typie zgro­ma­dze­nia – zgro­ma­dze­niu spon­ta­nicz­nym, któ­re odby­wa się w związ­ku z zaist­nia­łym nagłym i nie­moż­li­wym do wcze­śniej­sze­go prze­wi­dze­nia wyda­rze­niem zwią­za­nym ze sfe­rą publicz­ną, któ­re­go odby­cie w innym ter­mi­nie było­by nie­ce­lo­we lub mało istot­ne z punk­tu widze­nia deba­ty publicz­nej. (Zob. pkt 2)

Usta­wy nie sto­su­je się jed­nak do zgro­ma­dzeń: orga­ni­zo­wa­ny­ch przez orga­ny wła­dzy publicz­nej, ani odby­wa­ny­ch w rama­ch dzia­łal­no­ści kościo­łów i inny­ch związ­ków wyzna­nio­wy­ch.

Zob. Zgro­ma­dze­nie jako przed­miot dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej (zasa­dy i tryb; for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji).

#2 ZGROMADZENIE SPONTANICZNE – wg obec­ne­go wyka­zu zagad­nień

Zgro­ma­dze­niem spon­ta­nicz­nym jest zgro­ma­dze­nie, któ­re odby­wa się w związ­ku z zaist­nia­łym nagłym i nie­moż­li­wym do wcze­śniej­sze­go prze­wi­dze­nia wyda­rze­niem zwią­za­nym ze sfe­rą publicz­ną, któ­re­go odby­cie w innym ter­mi­nie było­by nie­ce­lo­we lub mało istot­ne z punk­tu widze­nia deba­ty publicz­nej.

ZGROMADZENIE PUBLICZNE – zagad­nie­nie kie­dyś obo­wią­zu­ją­ce

UWAGA! Poję­cie zgro­ma­dze­nie publicz­nie nie wystę­pu­ję w nowej usta­wie – Pra­wo o zgro­ma­dze­nia­ch, z 2015 r. Od teraz mowa jest jedy­nie o zgro­ma­dze­niu lub zgro­ma­dze­niu spon­ta­nicz­nym. Poję­cia tego uży­wa­ła poprzed­nia usta­wa.

#3 IMPREZA MASOWA

Zgod­nie z usta­wą, jest to impre­za maso­wa arty­stycz­no-roz­ryw­ko­wa albo maso­wą impre­zę spor­to­wą, w tym mecz pił­ki noż­nej (w rozu­mie­niu usta­wo­wym tych pojęć – Zob. Impre­za maso­wa a admi­ni­stra­cja publicz­na (zasa­dy, tryb, for­my) »klik«), z wyjąt­kiem imprez:
 • orga­ni­zo­wa­ny­ch w „obiek­ta­ch kul­tu­ry i sztu­ki”: teatra­ch, ope­ra­ch, ope­ret­ka­ch, fil­har­mo­nia­ch, kina­ch, muze­ach, biblio­te­ka­ch, doma­ch kul­tu­ry i gale­ria­ch sztu­ki lub w inny­ch podob­ny­ch obiek­ta­ch,
 • orga­ni­zo­wa­ny­ch w „pla­ców­ka­ch edu­ka­cyj­ny­ch”: w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch przez zarzą­dza­ją­cy­ch tymi szko­ła­mi i pla­ców­ka­mi,
 • orga­ni­zo­wa­ny­ch w rama­ch współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go dzie­ci i mło­dzie­ży,
 • spor­to­wy­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch dla spor­tow­ców nie­peł­no­spraw­ny­ch,
 • w rama­ch spor­tu powszech­ne­go o cha­rak­te­rze rekre­acji rucho­wej, ogól­no­do­stęp­nym i nie­od­płat­nym, orga­ni­zo­wa­ny­ch na tere­nie otwar­tym,
 • zamknię­ty­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch przez pra­co­daw­ców dla ich pra­cow­ni­ków.

I to tyl­ko jeśli ta impre­za  odpo­wia­da prze­zna­cze­niu obiektu/ tere­nu, gdzie ma się ona odbyć.

#4 MASOWA IMPREZA SPORTOWA

Szcze­gól­nym typem impre­zy maso­wej jest maso­wa impre­za spor­to­wa (do któ­rej zali­cza­ją się jako pod­typ mecze pił­ki noż­nej, ale o nich w pkt 5). Tak więc maso­wa impre­za spor­to­wa to będzie taka,
 • któ­ra ma na celu współ­za­wod­nic­two spor­to­we lub popu­la­ry­zo­wa­nie kul­tu­ry fizycz­nej,
 • odby­wa się na

  1) stadionie/ w innym obiek­cie nie­bę­dą­cym budyn­kiem, na któ­rym licz­ba udo­stęp­nio­ny­ch przez orga­ni­za­to­ra miej­sc dla osób (zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa budow­la­ne­go i dot. ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej) wyno­si nie mniej niż 1000 (słow­nie: tysiąc),
  2) w hali sportowej/ innym budyn­ku, umoż­li­wia­ją­cym prze­pro­wa­dze­nie impre­zy maso­wej i ilo­ść miej­sc (zgod­na z prze­pi­sa­mi) jest nie mniej­sza niż 300 (słow­nie: trzy­sta),

  3) na tere­nie umoż­li­wia­ją­cym prze­pro­wa­dze­nie impre­zy maso­wej, na któ­rym licz­ba udo­stęp­nio­ny­ch przez orga­ni­za­to­ra miej­sc dla osób wyno­si nie mniej niż 1000 (słow­nie: tysiąc).

#5 MECZ PIŁKI NOŻNEJ

Tak jak pisa­łam wcze­śniej, to pod­typ maso­wej impre­zy spor­to­wej, mają­cy na celu współ­za­wod­nic­two w dys­cy­pli­nie pił­ki noż­nej. Mecz pił­ki noż­nej orga­ni­zo­wa­ny jest na sta­dio­nie lub w innym obiek­cie spor­to­wym, na któ­rym licz­ba udo­stęp­nio­ny­ch przez orga­ni­za­to­ra miej­sc dla osób, (zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa budow­la­ne­go i dot. ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej), wyno­si nie mniej niż 1000 (słow­nie: tysiąc).

Ucząc się poszcze­gól­ny­ch defi­ni­cji war­to wie­dzieć, z jakie­go źró­dła pra­wa pocho­dzą – dla­te­go zapa­mię­taj choć nazwę pod­sta­wy praw­nej, o któ­rej piszę w cudzy­sło­wie na począt­ku tek­stu.

Stan prawny na dzień 30 września 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial