Pojęcie: zgromadzenie (spontaniczne), impreza masowa, mecz piłki nożnej

Tym razem zagadnienie bardzo teoretyczne. Omówione zostaną wyłącznie definicje określonych pięciu pojęć, a więc: zgromadzenie, zgromadzenie publiczne, impreza masowa, masowa impreza sportowa, mecz piłki nożnej. Zagadnienia przedstawię na podstawie materii ustawowej. Miłej lektury!

Podstawa prawna przedstawionych zagadnień:
 • art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250) – zagadnienia 3–5
 • art. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U., poz. 1485) – zagadnienia 1.

#1 ZGROMADZENIE

Zgodnie z ustawą, zgromadzenie to zgrupowanie osób (obecnie nie jest podane ilu minimum osób) na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Ponadto, ustawa mówi też o szczególnym typie zgromadzenia – zgromadzeniu spontanicznym, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. (Zob. pkt 2)

Ustawy nie stosuje się jednak do zgromadzeń: organizowanych przez organy władzy publicznej, ani odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zob. Zgromadzenie jako przedmiot działania administracji publicznej (zasady i tryb; formy działania administracji).

#2 ZGROMADZENIE SPONTANICZNE – wg obecnego wykazu zagadnień

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

ZGROMADZENIE PUBLICZNE – zagadnienie kiedyś obowiązujące

UWAGA! Pojęcie zgromadzenie publicznie nie występuję w nowej ustawie – Prawo o zgromadzeniach, z 2015 r. Od teraz mowa jest jedynie o zgromadzeniu lub zgromadzeniu spontanicznym. Pojęcia tego używała poprzednia ustawa.

#3 IMPREZA MASOWA

Zgodnie z ustawą, jest to impreza masowa artystyczno-rozrywkowa albo masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej (w rozumieniu ustawowym tych pojęć – Zob. Impreza masowa a administracja publiczna (zasady, tryb, formy) »klik«), z wyjątkiem imprez:
 • organizowanych w „obiektach kultury i sztuki”: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
 • organizowanych w „placówkach edukacyjnych”: w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
 • organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
 • w ramach sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
 • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

I to tylko jeśli ta impreza  odpowiada przeznaczeniu obiektu/ terenu, gdzie ma się ona odbyć.

#4 MASOWA IMPREZA SPORTOWA

Szczególnym typem imprezy masowej jest masowa impreza sportowa (do której zaliczają się jako podtyp mecze piłki nożnej, ale o nich w pkt 5). Tak więc masowa impreza sportowa to będzie taka,
 • która ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,
 • odbywa się na

  1) stadionie/ w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dot. ochrony przeciwpożarowej) wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc),
  2) w hali sportowej/ innym budynku, umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej i ilość miejsc (zgodna z przepisami) jest nie mniejsza niż 300 (słownie: trzysta),

  3) na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc).

#5 MECZ PIŁKI NOŻNEJ

Tak jak pisałam wcześniej, to podtyp masowej imprezy sportowej, mający na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej. Mecz piłki nożnej organizowany jest na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dot. ochrony przeciwpożarowej), wynosi nie mniej niż 1000 (słownie: tysiąc).

Ucząc się poszczególnych definicji warto wiedzieć, z jakiego źródła prawa pochodzą – dlatego zapamiętaj choć nazwę podstawy prawnej, o której piszę w cudzysłowie na początku tekstu.

Stan prawny na dzień 30 września 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial