Zdaj ze mną egzamin z Prawa Administracyjnego!

Skrypt z Prawa Administracyjnego

Cze­ść!

Napi­sa­łam już jeden Skrypt z Pra­wa Admi­ni­stra­cyj­ne­go – link do Cho­mi­ka (plik ma 1,6 MB). Napi­sa­łam go w stycz­niu 2016 r.

Na blo­gu, przy­go­to­wu­ję bez­płat­nie dru­gi  autor­ski Skrypt z Pra­wa Admi­ni­stra­cyj­ne­go (PAwg zagad­nień egza­mi­na­cyj­ny­ch od prof. Pio­tra Lisow­skie­go – admi­ni­stra­cja na WPAE Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go

Poni­żej punk­ty już opra­co­wa­ne – każ­dy tek­st moż­na zapi­sac w .pdf lub wydru­ko­wać. Jeśli się z nie­go uczyłaś/-eś i przy­dał się lub nie, daj znać – feed­back zawsze mile widzia­ny :) Powo­dze­nia w nauce!

CZĘŚĆ I
 • 1. Admi­ni­stra­cja publicz­na – spo­so­by defi­nio­wa­nia. Admi­ni­stra­cja publicz­na a admi­ni­stra­cja pry­wat­na »klik«
  Sfe­ry inge­ren­cji admi­ni­stra­cji /funkcje »klik«
 • 4. Zasa­dy ogól­ne pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne­go »klik«
 • 24. Poję­cie form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej. Kry­te­ria kla­sy­fi­ko­wa­nia form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej »klik«
 • 32. Akt admi­ni­stra­cyj­ny – poję­cie, spo­so­by kla­sy­fi­ko­wa­nia »klik«
 • 33. Akty admi­ni­stra­cyj­ne „dwustronne”/zależne od woli adre­sa­ta a nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji »klik«
 • 35. For­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch »klik«
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
 • 100. Zamel­do­wa­nie w miej­scu poby­tu sta­łe­go lub cza­so­we­go oby­wa­te­li pol­ski­ch (zasa­dy, tryb, for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji) »klik«
 • 101. Wymel­do­wa­nie z miej­sca poby­tu sta­łe­go lub cza­so­we­go oby­wa­te­li pol­ski­ch (zasa­dy, tryb, for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji) »klik«
 • 145. Poję­cie: zgromadzenia/zgromadzenia spontanicznego/imprezy masowej/masowej impre­zy sportowej/ meczu pił­ki noż­nej »klik«
 • 146. Zgro­ma­dze­nie jako przed­miot dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej (zasa­dy i tryb; for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji) »klik«
 • 148. Impre­za maso­wa jako przed­miot dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej (zasa­dy i tryb; for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji) »klik«
 • 149. Sytu­acja admi­ni­stra­cyj­no­praw­na orga­ni­za­to­ra impre­zy masowej/sytuacja admi­ni­stra­cyj­no­praw­na orga­ni­za­to­ra meczu pił­ki noż­nej »klik«
 • 150. Decy­zja admi­ni­stra­cyj­na jako for­ma dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji doty­czą­ca impre­zy maso­wej »klik«

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial