Stypendium Rektora – dla kogo, jakie warunki?

Sty­pen­dium Rek­to­ra może otrzy­mać (tak wła­ści­wie) każ­dy, któ­ry zde­cy­du­je się zaan­ga­żo­wać. I wła­śnie dzi­siaj powiem jakie mamy rodza­je sty­pen­diów Rek­to­ra, jak zwięk­szyć swo­je szan­se w „wal­ce o kasę” i ile może­sz dosta­wać mie­sięcz­nie. Tek­st jest pisa­ny pod stu­den­tów WPAE UWr, ale zapew­ne na Two­jej uczel­ni jest podob­nie.

Pod­sta­wa praw­na:

#1 Mone­ty na kon­cie – zacznę od ostat­nie­go punk­tu – w roku 2016/17 na Wydzia­le Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii UWr sty­pen­dium rek­to­ra wyno­si 600 zł/ m-c (bez wzglę­du na rodzaj sty­pen­dium Rek­to­ra). Wypła­ca­ne jest przez 9 mie­się­cy. Nie liczy się do żad­ny­ch wnio­sków o sty­pen­dium socjal­ne, nie roz­li­cza się z tego PIT-u – to jak, war­to?

#2 Rodza­je sty­pen­diów – może­sz wybrać źró­dło monet ze sty­pen­dium Rek­to­ra (ale dosta­je­sz tyl­ko z jed­ne­go). Do wybo­ru masz: na I roku I stopnia/ jed­no­li­ty­ch (olim­pia­dy ze szkół śred­ni­ch), na kolej­ny­ch lata­ch – za wyni­ki w nauce/ za dzia­łal­no­ść naukową/ za osią­gnię­cia artystyczne/ spor­to­we. Poni­żej oma­wiam każ­dą z dzie­dzin, a na koń­cu wspo­mi­nam o try­bie i ter­mi­na­ch.

#3 Sty­pen­dium Rek­to­ra za wyni­ki w nauce. 
Warun­ki do sta­ra­nia się o takie sty­pen­dium to:
1. Zali­cze­nie poprzed­nie­go roku aka­de­mic­kie­go bez warun­ków. A jak to zro­bić? Wia­do­mo, róż­na jest sytu­acja życio­wa, ale pod­sta­wą jest:
 • cho­dze­nie na wykła­dy (no chy­ba że nie jesteś słu­chow­cem i masz od kogo zdo­być notat­ki),
 • regu­lar­na nauka (Ame­ry­ki nie odkry­łam? Prze­czy­taj notat­ki dokład­nie po każ­dy­ch zaję­cia­ch – powtó­rz mate­riał, a zoba­czy­sz efek­ty),
 • aktyw­no­ść na ćwi­czeń – nauka na zaję­cia, dobre notat­ki na ław­ce i jesteś w sta­nie zabły­snąć, a plu­sy (ewen­tu­al­nie wyż­sza oce­na za nie­obo­wiąz­ko­we pre­zen­ta­cje) to łatwa dro­ga do wyż­szej oce­ny,
 • przed­ter­mi­ny z egza­mi­nów [Zob. Jak wyglą­da­ją egza­mi­ny na stu­dia­ch?] – w 90% wyma­ga się tam głów­nie tego, co było na wykła­da­ch i pro­wa­dzą­cy są lepiej nasta­wie­ni do stu­den­tów,
 • pew­no­ść sie­bie – pierw­sza piąt­ka z egza­mi­nu poka­że Ci, że może­sz wie­le osią­gnąć!,
 • dobre oce­ny z Wf czy języ­ków i łatwy­ch zajęć, zali­cza­ny­ch np. na referat/prezentację. pro­wa­dzą­cy daje 3,0 za obec­no­ść? Pod­nieś sobie poprzecz­kę:)
2. Uzy­ska­nie śred­niej ocen, dzię­ki któ­rej mie­ści­sz się wśród 7,5% stu­den­tów na danym kie­run­ku. A więc liczy się jakie oce­ny mają Twoi kole­dzy. Na admi­ni­stra­cji czy pra­wie mini­mal­na śred­nia (w zależ­no­ści od roku) mie­ści się w prze­dzia­le 4.4–4.48.
3. Poprzed­ni rok nie był rokiem powtór­ko­wym – w sumie, powta­rzać rok to było­by dwa lata na naukę :)
4. Sta­tus stu­den­ta co naj­mniej II roku (lub I roku stu­diów II stop­nia, jeśli zosta­ły one zaczę­te w cią­gu roku od zakoń­cze­nia stu­diów I stop­nia).
*Stu­dent I roku I stopnia/ jed­no­li­ty­ch magi­ster­ski­ch może sta­rać się o sty­pen­dium, jeśli jest olim­pij­czy­kiem z przed­mio­tu, któ­ry jest bra­ny pod uwa­gę przy rekru­ta­cji na dany przed­miot.

5. Zło­że­nie wnio­sku w odpo­wied­nim ter­mi­nie – o tym poni­żej.

#4 Sty­pen­dium Rek­to­ra za dzia­łal­no­ść nauko­wą – wie­sz, że nauka jest dla Cie­bie wyma­ga­ją­ca i wyso­kie oce­ny z kolo­kwiów i egza­mi­nów nie wcho­dzą w grę? Zawsze może­sz sku­pić się na dzia­łal­no­ści nauko­wej. Wybie­rz sobie koło nauko­we w Two­jej dzie­dzi­nie i  do wybo­ru masz:

 • orga­ni­zo­wa­nie konferencji/ sympozjów/ sesji nauko­wy­ch – ide­al­ne dla przy­szły­ch pro­ject mana­ge­rów czy chcą­cy­ch nabyć nowe umie­jęt­no­ści. Zazwy­czaj człon­ko­wie koła już nie raz to robi­li i słu­żą doświad­cze­niem – poza tym, Rada Kół Nauko­wy­ch orga­ni­zu­je szko­le­nia, pomoc­ne w ogar­nię­ciu for­mal­no­ści,
 • czyn­ny udział w kon­fe­ren­cji – lubi­sz prze­ma­wiać? Ide­al­na szan­sa na spraw­dze­nie się. Dla mniej odważ­ny­ch dopusz­czal­ne są poste­ry, któ­re wie­sza się w spe­cjal­ny­ch miej­sca­ch i cze­ka aż ktoś przyj­dzie się cze­goś wię­cej o nich dowie­dzieć, ewen­tu­al­nie przy sesji poste­ro­wej (pla­ka­to­wej) krót­ko się oma­wia zain­te­re­so­wa­nym – ale jest to mniej stre­su­ją­ce dla wie­lu. Uwa­ga! Jeże­li jesteś człon­kiem koła może­sz sta­rać się o peł­ne dofi­nan­so­wa­nie wyjaz­du na kon­fe­ren­cję z UWr, jeśli masz wystą­pie­nie czyn­ne :) [Wię­cej infor­ma­cji na stro­na­ch Rad Kół Nauko­wy­ch, ale jeśli będzie zain­te­re­so­wa­nie to opi­szę to w osob­nym tek­ście],
 • publi­ka­cje arty­ku­łów nauko­wy­ch – dla lubią­cy­ch pisać,
 • udział w kon­kur­sa­ch nauko­wy­ch, pro­jek­tów,
 • aktyw­ne uczest­nic­two w kole nauko­wym.
Za każ­dą z tych aktyw­no­ści dosta­je się punk­ty:
 • 3 pkt – aktyw­ne uczest­nic­two w kole,
 • od 0,5–2 pkt za orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji (liczą się max 3 kon­fe­ren­cje),
 • od 0,5–2,5 pkt za czyn­ne wystą­pie­nie (liczą się max 4 kon­fe­ren­cje),
 • 1–12 pkt za publi­ka­cje.

Wszyst­kie defi­ni­cje i pro­gi wyja­śnio­ne są w zasa­da­ch, któ­re pod­lin­ko­wa­łam na począt­ku wpi­su w pod­sta­wie praw­nej.

Kto dosta­je? 1% stu­den­tów z naj­wyż­szy­mi wyni­ka­mi. W roku 2016/17 na WPAE UWr wystar­czy­ło mieć mim. 5,5- 17 pkt  (w zależ­no­ści od kie­run­ku).

#5 Sty­pen­dium Rek­to­ra za dzia­łal­no­ść artystyczną/ spor­to­wą

Prze­wi­dzia­ne jest dla osób, któ­ra osią­ga­ją wyso­kie miej­sca w konkursach/ festi­wa­la­ch o zasię­gu międzynarodowym/ ogól­no­pol­skim (dzia­łal­no­ść arty­stycz­na, tj. sztu­ki pla­stycz­ne, muzy­ka, taniec, śpiew, teatr, film, lite­ra­tu­ra) lub za udział w igrzy­ska­ch olimpijskich/ para­olim­pia­da­ch bądź wyso­kie miej­sca na uni­wer­sja­da­ch, Mistrzo­stwa­ch Pol­ski, Euro­py itp. (dzia­łal­no­ść spor­to­wa).

Według list ran­kin­go­wy­ch na rok 2016/17 wystar­czy uzy­skać jed­no z punk­to­wa­ny­ch osią­gnięć by sty­pen­dium osią­gnąć.

#6 Tryb dla WPA­iE UWr

Wnio­sek wraz z doku­men­ta­mi poświad­cza­ją­cy­mi (nie dot. sty­pen­dium Rek­to­ra za wyni­ki w nauce – tu tyl­ko wnio­sek) nale­ży zło­żyć do 5 paź­dzier­ni­ka, w tym roku było wyjąt­ko­wo do 10 paź­dzier­ni­ka. Naj­pierw skła­da się onli­ne w USOS ze swo­je­go indy­wi­du­al­ne­go kon­ta, a następ­nie dru­ku­je i zano­si do Dzie­ka­na­tu Pomo­cy Mate­rial­nej (I pię­tro bud. A). Liczy się data zło­że­nia w Dzie­ka­na­cie. Póź­niej poja­wia­ją się ok. listo­pa­da listy wstęp­ne – nale­ży spraw­dzić czy się tam jest, a następ­nie z koń­cem listo­pa­da uzy­sku­je się mone­ty za paź­dzier­nik i listo­pad.

To jak? Kto chęt­ny na sty­pen­dium Rek­to­ra?

Artykuł zawiera stan prawny na dzień 14 listopada 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial