Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej/ meczu piłki nożnej

Temat brzmiący bardzo w stylu PA, czyli pn. Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej, a także sytuacja administracyjnoprawna organizatora meczu piłki nożnej. 

Sytu­acja admi­ni­stra­cyj­no­praw­na, czy­li sytu­acja dane­go pod­mio­tu, ze wzglę­du na kon­kret­ne zda­rze­nie fak­tycz­ne (tu: impre­za masowa/ mecz pił­ki noż­nej) regu­lo­wa­na pra­wem admi­ni­stra­cyj­nym.

Inne tek­sty, w któ­ry­ch poru­sza­na jest tema­ty­ka imprez maso­wy­ch:

Temat przed­sta­wię w punk­ta­ch, żeby omó­wie­nie zagad­nie­nia (bar­dzo teo­re­tycz­no­praw­ne) było czy­tel­ne.

Pod­sta­wa praw­na: usta­wa z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

#1 Sytu­acja admi­ni­stra­cyj­no­praw­na orga­ni­za­to­ra impre­zy maso­wej:

 •  pod­sta­wa praw­na: usta­wa o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wy­ch;
 • orga­ni­za­tor – oso­ba praw­na, fizycz­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, prze­pro­wa­dza­ją­ca impre­zę maso­wą (usta­wo­wa def. legal­na),
 • obo­wiąz­ki orga­ni­za­to­ra:
  • zło­że­nie wnio­sku o wyda­nie zezwo­le­nia na prze­pro­wa­dze­nie impre­zy maso­wej,
  • pono­si odpo­wie­dzial­no­ść za bez­pie­czeń­stwo impre­zy maso­wej,
  • speł­nie­nie wymo­gów w zakre­sie pra­wa budow­la­ne­go, opie­ki medycz­nej, zaple­cza higie­nicz­no-sani­tar­ne­go, dróg ewa­ku­acyj­ny­ch, okre­ślo­nej ilo­ści dostęp­ny­ch miej­sc,
  • opra­co­wa­nie instruk­cji; regu­la­mi­nu,
  • utrwa­la­nie prze­bie­gu impre­zy, jeśli woje­wo­da nało­ży taki obo­wią­zek decy­zją admi­ni­stra­cyj­ną;
 • upraw­nie­nia orga­ni­za­to­ra:
  • legi­ty­mo­wa­nie pod­czas sprze­da­ży bile­tów,
  • odmo­wa wstę­pu oso­bie, któ­ra ma np. tzw. „zakaz klu­bo­wy”,
  • utrwa­la­nie prze­bie­gu impre­zy maso­wej.

#2 Sytu­acja admi­ni­stra­cyj­no­praw­na orga­ni­za­to­ra meczu pił­ki noż­nej.

Zasad­ni­czo, jest to sytu­acja admi­ni­stra­cyj­no­praw­na bar­dzo podob­na, stąd moż­na odnie­ść się do powyż­sze­go punk­tu i jako lex spe­cia­lis dodać, że ponad­to
 • obo­wiąz­ki orga­ni­za­to­ra to:
  • zapew­nie­nie iden­ty­fi­ka­cji osób uczest­ni­czą­cy­ch w impre­zie (przy roz­gryw­ka­ch jed­nej z trzech naj­wyż­szy­ch ligo­wy­ch klas roz­gryw­ko­wy­ch rywa­li­za­cji męż­czy­zn),
  • zaka­za­nie wej­ścia oso­bom z tzw. zaka­zem klu­bo­wym, zaka­zem wstę­pu na impre­zę maso­wą, zaka­zem zagra­nicz­nym,
  • pro­wa­dze­nie sprze­da­ży bile­tów;
 • upraw­nie­nia orga­ni­za­to­ra to:
  • moż­li­wo­ść zasto­so­wa­nia zaka­zu klu­bo­we­go, dając go oso­bie na okres nie dłuż­szy niż 2 lata;
  • może udo­stęp­niać miej­sca sto­ją­ce;
  • pra­wo do utrwa­la­nia prze­bie­gu impre­zy.

 Z tego wyni­ka, iż w sto­sun­ku do sytu­acji admi­ni­stra­cyj­no­praw­nej orga­ni­za­to­ra impre­zy maso­wej, ta dru­ga regu­la­cja jest bar­dziej roz­bu­do­wa­na i szcze­gó­ło­wa – na orga­ni­za­to­rze meczu pił­ki noż­nej cią­żą dodat­ko­we obo­wiąz­ki.

Stan prawny na dzień 14 października 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial