TOP 3 Share Week 2017 – czytam, odwiedzam i polecam

Zacznę od jednego z przypadkowych faktów na mój temat – bloguję mniej więcej od 2007 roku, ale mój pierwszy „poważny” blog założyłam w styczniu 2013 (anianotuje.blogspot.com).

Tak­że tro­chę sie­dzę w naszym blo­go­wym świe­cie. Czy­tam, pod­glą­dam, sub­skry­bu­ję (uwiel­biam Blo­glo­vin) i nie ukry­wam, że o blo­ga­ch i blo­ge­ra­ch czę­sto spo­ro wiem – pamię­tam ich począt­ki, pierw­sze gra­fi­ki, sza­ty gra­ficz­ne; podzi­wiam jak się roz­wi­ja­ją i co się na nich dzie­je.

Dzi­siaj dzie­lę się tą wie­dzą w rama­ch pro­jek­tu Sha­re Week, edy­cja 2017. Sha­re Week to corocz­na akcja orga­ni­zo­wa­na przez Andrze­ja Tuchol­skie­go, w rama­ch któ­rej „blo­ge­rzy pole­ca­ją blo­ge­rów”, tj. war­te uwa­gi miej­sca w świe­cie onli­ne. Na pod­sta­wie wypeł­nio­ny­ch for­mu­la­rzy (wię­cej: tutaj) Andrzej robi sta­ty­sty­ki i moż­na spraw­dzić, kogo ma naj­więk­szy wpływ na inny­ch blo­ge­rów.

For­mu­la­rz pozwa­la wpi­sać 3 blo­gi, któ­re chce­my pole­cić w rama­ch Sha­re Week. Ja dzi­siaj poka­żę Wam 3 +1 zupeł­nie subiek­tyw­nie wybra­ne blo­gi, któ­re obec­nie naj­bar­dziej mnie inspi­ru­ją (nazwy są pod­lin­ko­wa­ne i prze­nio­są na stro­ny blo­gów). Goto­wi?

TOP 3 BLOGI w ramach Share Week 2017

#1 Aniamaluje.com to blog Ani Kęski (gene­ral­nie rzad­ko komen­tu­ję wpi­sy, ale dla tego blo­ga czy­nię mnó­stwo wyjąt­ków). Dziew­czy­ny, któ­ra pisze o roz­wo­ju, podró­żu­je po świe­cie, robi co uwa­ża za słusz­ne i mówi co myśli, bo prze­cież mamy wol­no­ść sło­wa. Sama pisze o sobie: „dok­to­rant­ka, autor­ka best­sel­le­ru, blog­ger­ka” (opis z Insta­gra­ma). Bar­dzo lubię czy­tać jej tek­sty i liczę, że kie­dyś ją poznam „na żywo”, bo kwe­stio­nu­je rze­czy­wi­sto­ść, pozwa­la­jąc każ­de­mu żyć na swój, wła­sny spo­sób.

#2 Jakoszczedzacpieniadze.pl, tj. kul­to­wy blog o oszczę­dza­niu i wycho­dze­niu z dłu­gów. Michał Sza­frań­ski to iko­na blo­gos­fe­ry, tej bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nej, zapla­no­wa­nej i reali­zu­ją­cej zało­żo­ny plan. Uwiel­biam słu­chać jego pod­ca­stów o oszczę­dza­niu i zara­bia­niu, jak i czy­tać tek­sty na blo­gu. War­to zaj­rzeć na jego blo­ga, jak i wybrać się na pre­lek­cję – byłam, widzia­łam, sły­sza­łam :) Mnó­stwo inspi­ra­cji mery­to­rycz­ny­ch, ale i tech­nicz­ny­ch, o tym jak pro­wa­dzić blo­ga.

#3 Martapisze.pl, czy­li Mar­ta Hen­nig, któ­ra pro­wa­dzi dwa blo­gi (Codzien­nie fit i Mar­ta pisze). Ja szcze­gól­nie darzę sym­pa­tią ten dru­gi. Zakrę­co­na stu­den­ta AWF, licen­cjo­no­wa­ny dzien­ni­ka­rz i kobie­ta, któ­ra reali­zu­je marze­nia, po pro­stu, tutaj, teraz. Poka­zu­je swo­je życie, jakim jest, z uro­czym kotem Nit­ką i gor­szy­mi dnia­mi – bo jed­nak cza­sem moż­na wziąć na swo­je bar­ki zbyt dużo. Nie­mniej wię­cej tam ener­gii i pozy­ty­wów. Uwiel­biam czy­tać te archi­wal­ne tek­sty sprzed lat :) Słu­cha­łam jej nie tak daw­no na żywo i potwier­dzam – jest sobą, bez wzglę­du na to, że uda­je jej się tak dużo zyskać.

I tak poza trój­ką – Prakreacja.pl - nie­sa­mo­wi­cie pro­fe­sjo­nal­ny blog o pra­wie kre­atyw­nym. Wyglą­da genial­nie, czy­ta się go super, i przede wszyst­kim prze­ka­zu­je mnó­stwo wie­dzy. Oglą­dam, podzi­wiam, ale rza­dziej czy­tam – mało mojej tema­ty­ki, nie­mniej war­to mieć go na uwa­dze, po pro­stu :)

Top 3 blo­gów w rama­ch Sha­re Week 2017 wyło­nio­ne. Pozo­sta­je cze­kać na ofi­cjal­ne wyni­ki. Jeśli pro­wa­dzi­sz blo­ga i chce­sz podzie­lić się swo­imi ulu­bio­ny­mi blo­ga­mi – daj znać, wrzuć link w komen­ta­rzu.
Pozdrawiam,
Ania Maciąg

Gra­fi­ka pocho­dzi z: pixabay.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial