Uznanie przedmiotu, czyli jak przepisać ocenę na studiach

Prze­pi­sać oce­nę, czy­li ofi­cjal­nie uznać zali­czo­ny już przed­miot – czy się da? Oczy­wi­ście – wiem z doświad­cze­nia – nie­mniej z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi. Goto­wi na Know-How w tym zakre­sie?

Pod­sta­wa praw­na: Zarzą­dze­nie nr 6/2016 Dzie­ka­na Wydzia­łu Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go z dnia 18 stycz­nia 2016 r. w spra­wie warun­ków i try­bu prze­no­sze­nia zajęć zali­czo­ny­ch przez stu­den­ta »klik«

Uwa­ga! Poniż­sze infor­ma­cję doty­czą Wydzia­łu Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go.

#1 Kie­dy może­sz pró­bo­wać „prze­pi­sać przed­miot”

Doko­nać tzw. prze­pi­sa­nia oce­ny z dane­go przed­mio­tu może­sz doko­nać jeśli:
 • ukończyłaś/-eś go na innym kie­run­ku w szko­le wyż­szej (w tym zagra­nicz­nej),
 • doszło do „zbież­no­ści efek­tów kształ­ce­nia”, bra­ne są tutaj pod uwa­gę m.in.:
  • na jakim try­bie i rodza­ju stu­diów był zali­cza­ny przed­miot,
  • jakie był syla­bus,
  • ile godzin przed­mio­tu się odby­ło i jaka była for­ma zali­cze­nia
 • nie odby­ła się jesz­cze pró­ba zali­cze­nia przed­mio­tu (brak wpi­sa­nej oce­ny na obec­nym kie­run­ku z tego przed­mio­tu).

jest to bar­dzo moż­li­we, gdy nazwa przed­mio­tu i/lub syla­bus są ze sobą bar­dzo zbież­ne.

#2 Ter­mi­ny

Do 31 X źró­dło »klik«

#3 Jakie doku­men­ty zło­żyć?

Poda­nie – nie­gdyś było dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej, ale teraz jedy­nie spe­cjal­ny druk dostęp­ny do zabra­nia w BOS-ie (Biu­rze Obsłu­gi Stu­den­ta). Wg infor­ma­cji ze stro­ny ma być skie­ro­wa­nie o Pro­dzie­ka­na ds. kształ­ce­nia, ale panie w dzie­ka­na­cie twier­dzą, że do Pro­dzie­ka­na ds. stu­denc­ki­ch.

Inne doku­men­ty (jeże­li kie­ru­nek był na innym wydzia­le niż WPAE UWr – dla stu­den­tów WPAE UWr wyłącz­nie poda­nie): zaświad­cze­nie z odpo­wied­nie­go dzie­ka­na­tu o uzy­ska­nej oce­nie + syla­bus.

#4 Złożyłam/-em poda­nie i…

Pozo­sta­je cze­kać do poło­wy listopada/ grud­nia, ale jakie są szan­se na pozy­tyw­ne roz­pa­trze­nie spra­wy?
 • Duże, jeśli prze­pi­su­je­sz oce­nę z tego same­go sto­pa­nia: z lic. na lic., z mgr na mgr, z lic/mgr na jed­no­li­te lub z wyż­sze­go na niż­szy sto­pień ( z mgr na lic) i przed­miot mia­ła tyle samo lub wię­cej godzin, zbli­żo­ny syla­bus, a czę­sto nawet pro­wa­dzą­cy­ch.
 • Mniej­sze, jeśli prze­pi­su­je­sz z lic. na mgr – tak wska­zu­je prak­ty­ka.
Ale co zro­bić w cza­sie ocze­ki­wa­nia?
Poga­daj z pro­wa­dzą­cym. W wer­sji bar­dzo dobrej powie, żebyś nie chodził/-a w tym cza­sie na zaję­cia, a jak­by decy­zja była odmow­na to po pro­stu prze­pi­sze oce­nę. W wer­sji mniej pozy­tyw­nej zapro­po­nu­je, żebyś podeszła/podszedł tyl­ko do zali­cze­nia. W osta­tecz­no­ści, pój­dzie na drob­ne uła­twie­nia (uczęsz­czaj na zaję­cia, ale nie pisze­sz kart­kó­wek), ewen­tu­al­nie powie, że obec­no­ść jest obo­wiąz­ko­wa i koniec.
Jeże­li jesteś w 99% pewna/pewien prze­pi­sa­nia nie cho­dź, oce­na wpi­sa­na zosta­nie z urzę­du. W pozo­sta­ły­ch przy­pad­ka­ch lepiej już pój­ść na te zaję­cia ase­ku­ra­cyj­nie.

#5 Co jak się nie zgo­dzą?

Napi­sz odwo­ła­nie – są przy­pad­ki, gdzie to pomo­gło, a zaszko­dzić, nie zaszko­dzi. Ewen­tu­al­nie poroz­ma­wiaj z ćwiczeniowcem/egzaminatorem, że przed­miot zaliczyłaś/-eś, dzie­kan odmó­wił i czy oni by nie prze­pi­sa­li – zapy­tać zawsze może­sz :)

P.S. Cza­sem może­sz tak „doga­dać się” w spra­wie przed­mio­tów, któ­re pod inny­mi nazwa­mi mają podob­ną tre­ść. Róż­ni pro­wa­dzą­cy, róż­ne prak­ty­ki – spró­bo­wać war­to, nawet jeśli to seme­str rocz­ne­go przed­mio­tu :)

Jeśli masz doświad­cze­nie w przed­mio­cie, podziel się :) Ja prze­pi­sy­wa­łam z admi­ni­stra­cji I i II stop­nia na jed­no­li­te pra­wo i w wie­lu przy­pad­ka­ch (jak np. Logi­ka), ludzie mówi­li, że nie prze­pi­su­ją, a mi i kole­żan­ce Dzie­kan uznał te przed­mio­ty. Cza­sem i pro­wa­dzą­cy poszli na rękę, przy zbież­ny­ch przed­mio­ta­ch. Tak­że nie wie­rzę aż tak w plot­ki, a pró­bu­ję.

Stan prawny na dzień 5 października 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial