Jak wyglądają pierwsze zajęcia na studiach?

Szcze­gól­ne waż­ne na uczel­ni są te pierw­sze zaję­cia. Bio­rąc pod uwa­gę, że z dane­go przed­mio­tu, z ćwi­czeń, masz 6–7 zajęć w seme­strze, i to co 2 tygo­dnie, to wła­śnie pierw­sze zaję­cia to czas, kie­dy zbie­ra­sz wie­dzę na seme­str. Acz­kol­wiek, i na wykła­dzie for­mu­ła tych zajęć jest bar­dzo podob­na. Spraw­dź, co powi­nien powie­dzieć pro­wa­dzą­cy, a jeże­li cze­goś Ci zabrak­nie – po pro­stu zapy­taj. 

Zob. Co to jest kolo­kwium i sesja? Jak wyglą­da­ją egza­mi­ny na stu­dia­ch?

#1 DANE OSOBOWE

Kla­sycz­nie, pro­wa­dzą­cy poda­je swo­je imię, nazwi­sko – cza­sem sto­pień nauko­wy »klik«. Poja­wią się i tacy, któ­rzy wspo­mi­na­ją w jaki­ch to kan­ce­la­ria­ch pra­cu­ją. Waż­ne, aby pro­wa­dzą­cy podał przy oka­zji adres e-mail – dzię­ki temu pozo­sta­je zawsze elek­tro­nicz­na for­ma kon­tak­tu.

#2 KONSULTACJE

Każ­dy pro­wa­dzą­cy wykła­dy i ćwi­cze­nia ma wyzna­czo­ny czas w tygo­dniu (min. 1h), kie­dy przyj­mu­je zain­te­re­so­wa­ne oso­by. Moż­na wte­dy się zapy­tać o prze­pi­sa­nie oce­ny, popra­wie­nie kolej­nej nie­obec­no­ści czy popra­wie­nie oce­ny seme­stral­nej. To tak­że czas, w któ­rym moż­na z pro­wa­dzą­cym poroz­ma­wiać na nur­tu­ją­ce czy nie­zro­zu­mia­łe zagad­nie­nie nauko­we. Waż­ne, aby podał: godzi­nę i dzień kon­sul­ta­cji oraz pokój i numer budyn­ku, w któ­rym się one odby­wa­ją. Cza­sem ter­min kształ­tu­je się nawet do pierw­sze­go mie­sią­ca – zazwy­czaj pro­wa­dzą­cy wspo­mi­na, aby spraw­dzić to na stro­nie – dla stu­den­tów WPAE UWr to »klik« (dla pra­cow­ni­ków nauko­wy­ch) lub »klik« (dla dok­to­ran­tów).
  • jeśli pro­wa­dzą­cy uprze­dza, aby wysłać e-maila przed wizy­tą na kon­sul­ta­cja­ch – zrób to, ina­czej może się oka­zać, że nie zasta­nie­sz niko­go w cza­sie kon­sul­ta­cji.

#3 (NIE)OBECNOŚCI

Tra­dy­cyj­nie, bez kon­se­kwen­cji jest dozwo­lo­na 1 nie­obec­no­ść na zaję­cia­ch (choć zda­rza­ją się i od tego wyjąt­ki). Każ­dą kolej­ną nale­ży odro­bić w for­mie wyzna­czo­nej przez pro­wa­dzą­ce­go (np. odpo­wie­dź na kon­sul­ta­cja­ch, dodat­ko­we pyta­nie na kolo­kwium). Oczy­wi­ście cho­dzi tutaj o ćwi­cze­nia. Na wykła­da­ch, jak już pisa­łam »klik« obec­no­ść nie jest obo­wiąz­ko­wa.

#4 FORMA ZALICZENIA

Pierw­sze zaję­cia to ide­al­ny czas, aby wspo­mnieć, jak zali­cza­ny będzie przed­miot. Na wykła­dzie wspo­mnia­na jest for­ma egza­mi­nu (opi­so­wa – czy­li np. 3 pyta­nia otwar­te, test – zazwy­czaj jed­no­krot­ne­go wybo­ru, ust­ny (rzad­ko­ść!)). W przy­pad­ku ćwi­czeń, poda­na jest for­ma kolo­kwium – czy­li spraw­dzia­nu z seme­stru, for­ma popra­wy i wpływ aktywności/ jej bra­ku na oce­nę.

W obu przy­pad­ka­ch, czę­sto mówi się o przed­ter­mi­nie – czy­li wcze­śniej­sze­mu zda­niu kolokwium/ egza­mi­nu. W zależ­no­ści od pro­wa­dzą­ce­go:
  • może być jako „zero­wa” for­ma zali­cze­nia lub „I ter­min”. Zerów­ka ozna­cza, że nie­zda­ny taki przed­ter­min nie jest nigdzie wpi­sy­wa­ny i nor­mal­nie moż­na podej­ść do I ter­mi­nu. W dru­gim przy­pad­ku, obla­nie egza­mi­nu to wizy­ta na popraw­ce,
  • może być warun­ko­wy: np. wymóg oce­ny 4,0 z ćwi­czeń by podej­ść do egza­mi­nu przed­ter­mi­no­we­go,
  • może mieć inną for­mę niż wła­ści­wy egza­min, np. ust­ną, a egza­min testo­wy.

#5 FORMA ZAJĘĆ

To na pierw­szy­ch zaję­cia­ch pro­wa­dzą­cy usta­la czy nale­ży się przy­go­to­wy­wać, pisać refe­ra­ty, itd. Oczy­wi­ście! Nale­ży pamię­tać jed­nak, że cza­sem te usta­le­nia ule­ga­ją zmia­nie, szcze­gól­nie jeśli pro­wa­dzą­cy po raz pierw­szy pro­wa­dzi zaję­cia.

#6 CZAS TRWANIA PIERWSZYCH ZAJĘĆ

Zgod­nie z tra­dy­cją, trwa­ją one nie dłu­żej niż 15–30 min i ogra­ni­cza­ją się do omó­wie­nia powyż­szy­ch kwe­stii. Nie­ste­ty! Róż­nie z tym bywa, i może się oka­zać, że popro­wa­dzo­ne zosta­ną po czę­ść wstęp­nej zaję­cia mery­to­rycz­ne…

Poni­żej wska­za­łam, pod­sta­wo­we skła­do­we pierw­szy­ch zajęć. War­to znać te infor­ma­cje, by póź­niej, w roku aka­de­mic­kim wie­dzieć, co będzie nas cze­ka­ło :)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial