Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

W związku z tekstem o zameldowaniu »klik«, tym razem wpis o wymeldowaniu na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich, który obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. (później obowiązek meldunkowy już nie obowiązuje). Temat omówiony zostanie z perspektywy zasad, trybu i form działania administracji.

W tekście odwołuję się do następujących przepisów prawnych: art. 24–39 oraz art. 78 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Dz. U. z 2016, poz. 772 i 352.

Na początek kilka informacji z poprzedniego tekstu, o których warto pamiętać:
Tzw. obowiązek meldunkowy obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Po tym czasie nie będzie obowiązku zameldowania się w miejscu pobytu stałego czy czasowego oraz wymeldowania się z takiego pobytu. Komunistyczne przepisy, które i tak były poważnie lekceważone, przestaną w końcu obowiązywać. Na początek, podstawowe definicje.
Pobyt stały to zamieszkanie w danej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Pobyt czasowy natomiast to przebywanie w innej miejscowości niż ta z pobytu stałego pod danym adresem lub w tej samej pod innym adresem, ale bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego. na okres ponad 3 miesiące.
Wyjątek: dla osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym miejscem obu pobytów będzie siedziba pracodawcy, zatrudniającego tę osobę.

#1 Zasady wymeldowania

Tak jak przy zameldowaniu, zasady wymeldowania dotyczą obywateli polskich, przebywających na terytorium RP. Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie oraz kobiety po 16 r.ż, o ile zawarły związek małżeński) wykonują go osobiście lub przez pełnomocnika. Natomiast za osobę jej nieposiadającą (w pełni ubezwłasnowolnioną, oraz dziecko w wieku 0–13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnej (częściowo ubezwłasnowolnione, dziecko w wieku 13–18 lat) obowiązku dopełnia: przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun prawny lub inna osoba, która sprawuje faktyczną opiekę na tą osobą w miejscu ich wspólnego pobytu. Ponadto, wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (więcej: ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).
Wyjątek: za żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązek wykonuje się w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu.
Wymeldowania należy dokonać po opuszczeniu miejsca pobytu stałego albo opuszczeniu miejsca pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu.

#2 Tryb wymeldowania

Wymeldowania dokonuje się:
  • w formie pisemnej, na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru, albo
  • poprzez dokonanie zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wyjątek 1: za żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązek wykonuje się w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu.
Wyjątek 2: zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Stwierdzenie wymeldowania: Organ gminy, dokonujący wymeldowania, poza stwierdzeniem wymeldowania także wydaje z urzędu lub na wniosek decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.
Wyjątek 1: Wykonanie obowiązku przez żołnierzy następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego.
Wyjątek 2: (jak już wcześniej zaznaczyłam) zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

#3 Formy działania administracji

  1. Odbiór formularza meldunkowego od osoby – czynność materialno-techniczna właściwego organu gminy (forma: działanie faktyczne).
  2. Dokonanie wymeldowania osoby, która zgłosiła wymeldowanie - czynność materialno-techniczna właściwego organu gminy (forma: działanie faktyczne).
  3. Dokonanie wymeldowania osoby, która nie zgłosiła wymeldowaniadecyzja administracyjna wydana przez właściwy organ gminy (forma: działanie prawne → władcze → indywidualne → akt administracyjny → zewnętrzny → decyzja administracyjna).
  4. Rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie zgłoszonych danych/ co do stałego/ czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem – decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ gminy (forma: działanie prawne → władcze → indywidualne → akt administracyjny → zewnętrzny → decyzja administracyjna).

W ten sposób przedstawione zostały wskazane elementy wymeldowania, a więc jego zasady, tryb postępowania oraz wskazanie występujących w trakcie form działania administracji. Podkreślam jednak, że obowiązek meldunkowy trwa do 31 grudnia 2017 r.

Stan prawny na dzień 7 września 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial