Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

W tym wpisie przedstawię jak wygląda zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich, który obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. (później obowiązek meldunkowy już nie obowiązuje). Temat omówiony zostanie z perspektywy zasad, trybu i form działania administracji.

W tekście odwołuję się do następujących przepisów prawnych: art. 24–39 oraz art. 78 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Dz. U. z 2016, poz. 772 i 352.

Tak jak już wspomniałam, tzw. obowiązek meldunkowy obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Po tym czasie nie będzie obowiązku zameldowania się w miejscu pobytu stałego czy czasowego. Komunistyczne przepisy, które i tak były poważnie lekceważone, przestaną w końcu obowiązywać. Na początek, podstawowe definicje.

Pobyt stały vs pobyt czasowy

Pobyt stały to zamieszkanie w danej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Pobyt czasowy natomiast to przebywanie w innej miejscowości niż ta z pobytu stałego pod danym adresem lub w tej samej pod innym adresem, ale bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego. na okres ponad 3 miesiące.
Wyjątek: dla osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym miejscem obu pobytów będzie siedziba pracodawcy, zatrudniającego tę osobę.

#1 Zasady zameldowania

Dotyczą one obywateli polskich, przebywających na terytorium RP. Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie oraz kobiety po 16 r.ż, o ile zawarły związek małżeński) wykonują go osobiście lub przez pełnomocnika. Natomiast za osobę jej nieposiadającą (w pełni ubezwłasnowolnioną, oraz dziecko w wieku 0–13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnej (częściowo ubezwłasnowolnione, dziecko w wieku 13–18 lat) obowiązku dopełnia: przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun prawny lub inna osoba, która sprawuje faktyczną opiekę na tą osobą w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wyjątek: za żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązek wykonuje się w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu.
W miejscu pobytu stałego/ czasowego należy zameldować się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Co więcej, równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

#2 Tryb meldunku

Zgłoszenie meldunku: Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu (wskazanym w drodze rozporządzenia) w organie gminy, który jest właściwy dla wskazanego adresu (w ustawie jest napisane dokładnie, że w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje). Osoba dokonująca meldunku  przedstawia do wglądu dowód osobisty/ paszport oraz dokument potwierdzający prawa do możliwości pobytu pod danym adresem (np. umowę cywilno-prawną, odpis z księgi wieczystej). Oczywiście, przy pobycie czasowym wskazuje się deklarowany okres pobytu.
Jak już było wspomniane, wyjątek 1: za żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązek wykonuje się w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu.
A także, wyjątek 2: zameldowania w stosunku do dzieci z obywatelstwem polskim, urodzonych na terytorium RP dokonuje z urzędu kierownik USC (Urzędu Stanu Cywilnego), który sporządza akt urodzenia.
Stwierdzenie zameldowania: Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu (czyli niezależnie od woli osoby) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a także, na wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Wyjątek 1: Wykonanie obowiązku przez żołnierzy następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego. Zameldowanie w tym przypadku nie wymaga zgłoszenia w organie gminy.
Wyjątek 2: Zameldowanie w stosunku do dzieci z obywatelstwem polskim, urodzonych na terytorium RP następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa
Meldunku dokonuje się w celach ewidencyjnych.

#3 Formy działania administracji

  1. Odbiór formularza meldunkowego od osoby – czynność materialno-techniczna właściwego organu gminy (forma: działanie faktyczne).
  2. Dokonanie zameldowania osoby - czynność materialno-techniczna właściwego organu gminy (forma: działanie faktyczne).
  3. Rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie zgłoszonych danych/ co do stałego/ czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem – decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ gminy (forma: działanie prawne → władcze → indywidualne → akt administracyjny → zewnętrzny → decyzja administracyjna).
  4. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/ czasowy – zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy z urzędu/ na wniosek (forma: działanie prawne → władcze → indywidualne → akt administracyjny → zewnętrzny → inne (zaświadczenie)).

W ten sposób przedstawione zostały wskazane elementy zameldowania, a więc jego zasady, tryb postępowania oraz wskazanie występujących w trakcie form działania administracji. Podkreślam jednak, że obowiązek meldunkowy trwa do 31 grudnia 2017 r.

Stan prawny na dzień 23 sierpnia 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial