Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

W tym wpisie przedstawię jak wygląda zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich, który obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. (później obowiązek meldunkowy już nie obowiązuje). Temat omówiony zostanie z perspektywy zasad, trybu i form działania administracji.

W tek­ście odwo­łu­ję się do nastę­pu­ją­cy­ch prze­pi­sów praw­ny­ch: art. 24–39 oraz art. 78 usta­wy z dnia 24 wrze­śnia 2010 r. o ewi­den­cji lud­no­ści. Dz. U. z 2016, poz. 772 i 352.

Tak jak już wspo­mnia­łam, tzw. obo­wią­zek mel­dun­ko­wy obo­wią­zu­je do 31 grud­nia 2017 r. (pod­sta­wa praw­na: art. 78 usta­wy z dnia 24 wrze­śnia 2010 r. o ewi­den­cji lud­no­ści). Po tym cza­sie nie będzie obo­wiąz­ku zamel­do­wa­nia się w miej­scu poby­tu sta­łe­go czy cza­so­we­go. Komu­ni­stycz­ne prze­pi­sy, któ­re i tak były poważ­nie lek­ce­wa­żo­ne, prze­sta­ną w koń­cu obo­wią­zy­wać. Na począ­tek, pod­sta­wo­we defi­ni­cje.

Pobyt stały vs pobyt czasowy

Pobyt sta­ły to zamiesz­ka­nie w danej miej­sco­wo­ści pod okre­ślo­nym adre­sem z zamia­rem sta­łe­go prze­by­wa­nia.
Pobyt cza­so­wy nato­mia­st to prze­by­wa­nie w innej miej­sco­wo­ści niż ta z poby­tu sta­łe­go pod danym adre­sem lub w tej samej pod innym adre­sem, ale bez zamia­ru zmia­ny miej­sca poby­tu sta­łe­go. na okres ponad 3 mie­sią­ce.
Wyją­tek: dla oso­by zatrud­nio­nej na stat­ku żeglu­gi śród­lą­do­wej lub mor­skiej albo zamiesz­ku­ją­cej w związ­ku z wyko­ny­wa­niem pra­cy w rucho­mym urzą­dze­niu miesz­kal­nym miej­scem obu poby­tów będzie sie­dzi­ba pra­co­daw­cy, zatrud­nia­ją­ce­go tę oso­bę.

#1 Zasady zameldowania

Doty­czą one oby­wa­te­li pol­ski­ch, prze­by­wa­ją­cy­ch na tery­to­rium RP. Oso­by posia­da­ją­ce peł­ną zdol­no­ść do czyn­no­ści praw­ny­ch (oso­by peł­no­let­nie oraz kobie­ty po 16 r.ż, o ile zawar­ły zwią­zek mał­żeń­ski) wyko­nu­ją go oso­bi­ście lub przez peł­no­moc­ni­ka. Nato­mia­st za oso­bę jej nie­po­sia­da­ją­cą (w peł­ni ubez­wła­sno­wol­nio­ną, oraz dziec­ko w wie­ku 0–13 lat) lub posia­da­ją­cą ogra­ni­czo­ną zdol­no­ść do czyn­no­ści praw­nej (czę­ścio­wo ubez­wła­sno­wol­nio­ne, dziec­ko w wie­ku 13–18 lat) obo­wiąz­ku dopeł­nia: przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy (np. rodzic), opie­kun praw­ny lub inna oso­ba, któ­ra spra­wu­je fak­tycz­ną opie­kę na tą oso­bą w miej­scu ich wspól­ne­go poby­tu.
Wyją­tek: za żoł­nie­rza w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej obo­wią­zek wyko­nu­je się w miej­scu peł­nie­nia tej służ­by u dowód­cy jed­nost­ki woj­sko­wej, a w miej­scu poby­tu cza­so­we­go w obiek­cie woj­sko­wym u komen­dan­ta (kie­row­ni­ka, sze­fa, dowód­cy) obiek­tu.
W miej­scu poby­tu stałego/ cza­so­we­go nale­ży zamel­do­wać się naj­póź­niej w 30 dniu, licząc od dnia przy­by­cia do tego miej­sca. Co wię­cej, rów­no­cze­śnie moż­na mieć jed­no miej­sce poby­tu sta­łe­go i jed­no miej­sce poby­tu cza­so­we­go.

#2 Tryb meldunku

Zgło­sze­nie mel­dun­ku: Zamel­do­wa­nia na pobyt sta­ły lub cza­so­wy doko­nu­je się w for­mie pisem­nej, na for­mu­la­rzu (wska­za­nym w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia) w orga­nie gmi­ny, któ­ry jest wła­ści­wy dla wska­za­ne­go adre­su (w usta­wie jest napi­sa­ne dokład­nie, że w orga­nie gmi­ny wła­ści­wym ze wzglę­du na poło­że­nie nie­ru­cho­mo­ści, w któ­rej zamiesz­ku­je). Oso­ba doko­nu­ją­ca mel­dun­ku  przed­sta­wia do wglą­du dowód osobisty/ pasz­port oraz doku­ment potwier­dza­ją­cy pra­wa do moż­li­wo­ści poby­tu pod danym adre­sem (np. umo­wę cywil­no-praw­ną, odpis z księ­gi wie­czy­stej). Oczy­wi­ście, przy poby­cie cza­so­wym wska­zu­je się dekla­ro­wa­ny okres poby­tu.
Jak już było wspo­mnia­ne, wyją­tek 1: za żoł­nie­rza w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej obo­wią­zek wyko­nu­je się w miej­scu peł­nie­nia tej służ­by u dowód­cy jed­nost­ki woj­sko­wej, a w miej­scu poby­tu cza­so­we­go w obiek­cie woj­sko­wym u komen­dan­ta (kie­row­ni­ka, sze­fa, dowód­cy) obiek­tu.
A tak­że, wyją­tek 2: zamel­do­wa­nia w sto­sun­ku do dzie­ci z oby­wa­tel­stwem pol­skim, uro­dzo­ny­ch na tery­to­rium RP doko­nu­je z urzę­du kie­row­nik USC (Urzę­du Sta­nu Cywil­ne­go), któ­ry spo­rzą­dza akt uro­dze­nia.
Stwier­dze­nie zamel­do­wa­nia: Organ doko­nu­ją­cy zamel­do­wa­nia na pobyt sta­ły wyda­je z urzę­du (czy­li nie­za­leż­nie od woli oso­by) zaświad­cze­nie o zamel­do­wa­niu na pobyt sta­ły, a tak­że, na wnio­sek, zaświad­cze­nie o zamel­do­wa­niu na pobyt cza­so­wy.
Wyją­tek 1: Wyko­na­nie obo­wiąz­ku przez żoł­nie­rzy nastę­pu­je poprzez stwier­dze­nie tego fak­tu w roz­ka­zie dowód­cy jed­nost­ki woj­sko­wej lub w książ­ce zamel­do­wań komen­dan­ta obiek­tu woj­sko­we­go. Zamel­do­wa­nie w tym przy­pad­ku nie wyma­ga zgło­sze­nia w orga­nie gmi­ny.
Wyją­tek 2: Zamel­do­wa­nie w sto­sun­ku do dzie­ci z oby­wa­tel­stwem pol­skim, uro­dzo­ny­ch na tery­to­rium RP nastę­pu­je z dniem spo­rzą­dze­nia aktu uro­dze­nia, w miej­scu sta­łe­go albo cza­so­we­go poby­tu rodzi­ców albo tego z rodzi­ców, u któ­re­go dziec­ko fak­tycz­nie prze­by­wa
Mel­dun­ku doko­nu­je się w cela­ch ewi­den­cyj­ny­ch.

#3 Formy działania administracji

  1. Odbiór for­mu­la­rza mel­dun­ko­we­go od oso­by – czyn­no­ść mate­rial­no-tech­nicz­na wła­ści­we­go orga­nu gmi­ny (for­ma: dzia­ła­nie fak­tycz­ne).
  2. Doko­na­nie zamel­do­wa­nia oso­by - czyn­no­ść mate­rial­no-tech­nicz­na wła­ści­we­go orga­nu gmi­ny (for­ma: dzia­ła­nie fak­tycz­ne).
  3. Roz­strzy­gnię­cie wąt­pli­wo­ści w zakre­sie zgło­szo­ny­ch danych/ co do stałego/ cza­so­we­go cha­rak­te­ru poby­tu oso­by pod dekla­ro­wa­nym adre­sem – decy­zja admi­ni­stra­cyj­na wyda­na przez wła­ści­wy organ gmi­ny (for­ma: dzia­ła­nie praw­ne → wład­cze → indy­wi­du­al­ne → akt admi­ni­stra­cyj­ny → zewnętrz­ny → decy­zja admi­ni­stra­cyj­na).
  4. Wyda­nie zaświad­cze­nia o zamel­do­wa­niu na pobyt stały/ cza­so­wy – zaświad­cze­nie wyda­ne przez wła­ści­wy organ gmi­ny z urzędu/ na wnio­sek (for­ma: dzia­ła­nie praw­ne → wład­cze → indy­wi­du­al­ne → akt admi­ni­stra­cyj­ny → zewnętrz­ny → inne (zaświad­cze­nie)).

W ten spo­sób przed­sta­wio­ne zosta­ły wska­za­ne ele­men­ty zamel­do­wa­nia, a więc jego zasa­dy, tryb postę­po­wa­nia oraz wska­za­nie wystę­pu­ją­cy­ch w trak­cie form dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji. Pod­kre­ślam jed­nak, że obo­wią­zek mel­dun­ko­wy trwa do 31 grud­nia 2017 r.

Stan prawny na dzień 23 sierpnia 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial