Zgromadzenie a administracja publiczna (zasady, tryb, formy działania)

W tekście przedstawię zagadnienie pn. Zgromadzenie jako przedmiot działania administracji publicznej (zasady i tryb; formy działania administracji). Tekst składał się będzie z 4 części: definicji, zasad, trybu i formy.

Podstawa prawna: ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U., poz. 1485).

#1 ZGROMADZENIE – definicja

Zgodnie z ustawą, zgromadzenie to zgrupowanie osób (obecnie nie jest podane ilu minimum osób) na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Ustawy nie stosuje się jednak do zgromadzeń: organizowanych przez organy władzy publicznej, ani odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

#2 ZASADY ORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Zorganizować zgromadzenie może wyłącznie osoba posiadają pełną zdolność do czynności prawnej (pełnoletnie), a uczestnikiem nie może być osoba, posiadająca przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Co do zasady, zorganizowanie zgromadzenia wymaga zawiadomienia (o którym mowa poniżej, w pkt 3), ale rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia.

#3 TRYB ORGANIZOWANIA IMPREZY MASOWEJ

Organizator – nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia zawiadamia pisemnie (jest to o tyle istotne, że przy imprezie masowej występuje się o wydanie zezwolenia »zobacz-klik«, a tu jedynie dokonuje się zawiadomienia) organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Następnie to organ:
 • udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie,
 • informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji, przekazując zawiadomienie,
 • w szczególnych przypadkach informuje także inne podmioty – jeśli miejsce jest w pobliżu urzędów konsularnych – to ministra właściwego ds. zagranicznych, jeśli w pobliżu obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu, to – Szefa Biura Ochrony Rządu,
 • informuje niezwłocznie te podmioty, o zmianie miejsca lub terminu albo o wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia.

W przypadku kiedy w tym samym miejscu i czasie mają odbyć się dwa zgromadzenia, których nie da się bezpiecznie zorganizować w tym samym czasie, to o pierwszeństwie decyduje data złożenia zawiadomienia (zawierającego wszystkie wymagane informacje).

Może się zdarzyć, że wydana zostanie decyzja o zakazie zgromadzenia, ale musi ona spełnić łącznie dwa kryteria:
 • czasu – wydanie maksymalnie 96h przed terminiem zgromadzenia,
 • powodu: albo jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 (organizator bez pełnej zdolności do czynności prawnej) lub zasady organizowania albo cel lub jego odbycie naruszają przepisy karne, albo  jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w określonych przypadkach.

Od takiej decyzji można odwołać się w ciągu 24h do sądu okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę organu gminy i takie odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 24h.

Ponadto, zgromadzenie może zostać rozwiązane przez przedstawiciela gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Szczególny przypadek organizowania zgromadzenia!

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, to może zastosować poniższą procedurę:
 • organizator zawiadamia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą, podając dane osobowe organizatora, datę, godzinę i miejsce, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, ewentualnie trasę i ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie
 • Organ gminy i wojewoda udostępniają niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.

W tym przypadku możliwe jest rozwiązanie zgromadzenia z przyczyn już wcześniej podanych. Ale o ile w klasycznym przypadku to przewodniczący zgromadzenia może je rozwiązać, to tutaj uprawnienie takie ma organizator.

#4 Formy działania administracji

Zob. Formy aktów administracyjnych »klik«

Poniżej przedstawiam formy działania administracji, z jakimi można się spotkać przy organizowaniu imprezy masowej:
 •  udostepnienie informacji o planowanym zgromadzeniu w BIP przez organy gminy – działanie faktyczne;
 • decyzja o zakazie zgromadzenia (nie później niż na 96h przed rozpoczęciem zgromadzenia) – akt administracyjny;
 • rozwiązanie zgromadzenia – decyzja ustana z rygorem natychmiastowego wykonania – akt administracyjny.

W ten sposób, przedstawione zostało to zagadnienie egzaminacyjne. W zakresie informacji o tym jak zorganizować zgromadzenie w praktyce, potrzebne są bardziej wyczerpujące informacje.

Stan prawny na dzień 5 października 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial