Zgromadzenie a administracja publiczna (zasady, tryb, formy działania)

W tek­ście przed­sta­wię zagad­nie­nie pn. Zgro­ma­dze­nie jako przed­miot dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej (zasa­dy i tryb; for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji). Tek­st skła­dał się będzie z 4 czę­ści: defi­ni­cji, zasad, try­bu i for­my.

Pod­sta­wa praw­na: usta­wa  z dnia 24 lip­ca 2015 r. – Pra­wo o zgro­ma­dze­nia­ch (Dz. U., poz. 1485).

#1 ZGROMADZENIE – defi­ni­cja

Zgod­nie z usta­wą, zgro­ma­dze­nie to zgru­po­wa­nie osób (obec­nie nie jest poda­ne ilu mini­mum osób) na otwar­tej prze­strze­ni, dostęp­nej dla nie­okre­ślo­ny­ch imien­nie osób w okre­ślo­nym miej­scu w celu odby­cia wspól­ny­ch obrad lub w celu wspól­ne­go wyra­że­nia sta­no­wi­ska w spra­wa­ch publicz­ny­ch.

Usta­wy nie sto­su­je się jed­nak do zgro­ma­dzeń: orga­ni­zo­wa­ny­ch przez orga­ny wła­dzy publicz­nej, ani odby­wa­ny­ch w rama­ch dzia­łal­no­ści kościo­łów i inny­ch związ­ków wyzna­nio­wy­ch.

#2 ZASADY ORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Zor­ga­ni­zo­wać zgro­ma­dze­nie może wyłącz­nie oso­ba posia­da­ją peł­ną zdol­no­ść do czyn­no­ści praw­nej (peł­no­let­nie), a uczest­ni­kiem nie może być oso­ba, posia­da­ją­ca przy sobie broń, mate­ria­ły wybu­cho­we, wyro­by piro­tech­nicz­ne lub inne nie­bez­piecz­ne mate­ria­ły lub narzę­dzia.

Co do zasa­dy, zor­ga­ni­zo­wa­nie zgro­ma­dze­nia wyma­ga zawia­do­mie­nia (o któ­rym mowa poni­żej, w pkt 3), ale rada gmi­ny może okre­ślić miej­sca, w któ­ry­ch orga­ni­zo­wa­nie zgro­ma­dze­nia nie wyma­ga zawia­do­mie­nia.

#3 TRYB ORGANIZOWANIA IMPREZY MASOWEJ

Orga­ni­za­tor – nie wcze­śniej niż na 30 dni i nie póź­niej niż na 6 dni przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem roz­po­czę­cia zgro­ma­dze­nia zawia­da­mia pisem­nie (jest to o tyle istot­ne, że przy impre­zie maso­wej wystę­pu­je się o wyda­nie zezwo­le­nia »zoba­cz-klik«, a tu jedy­nie doko­nu­je się zawia­do­mie­nia) organ gmi­ny o zamia­rze zor­ga­ni­zo­wa­nia zgro­ma­dze­nia.

Następ­nie to organ:
 • udo­stęp­nia nie­zwłocz­nie na stro­nie pod­mio­to­wej w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej infor­ma­cję o miej­scu i ter­mi­nie,
 • infor­mu­je nie­zwłocz­nie wła­ści­we­go komen­dan­ta powia­to­we­go (miej­skie­go) Poli­cji, a na obsza­rze m.st. War­sza­wy – komen­dan­ta rejo­no­we­go Poli­cji, prze­ka­zu­jąc zawia­do­mie­nie,
 • w szcze­gól­ny­ch przy­pad­ka­ch infor­mu­je tak­że inne pod­mio­ty – jeśli miej­sce jest w pobli­żu urzę­dów kon­su­lar­ny­ch – to mini­stra wła­ści­we­go ds. zagra­nicz­ny­ch, jeśli w pobli­żu obiek­tów pod­le­ga­ją­cy­ch ochro­nie Biu­ra Ochro­ny Rzą­du, to – Sze­fa Biu­ra Ochro­ny Rzą­du,
 • infor­mu­je nie­zwłocz­nie te pod­mio­ty, o zmia­nie miej­sca lub ter­mi­nu albo o wyda­niu decy­zji o zaka­zie zgro­ma­dze­nia.

W przy­pad­ku kie­dy w tym samym miej­scu i cza­sie mają odbyć się dwa zgro­ma­dze­nia, któ­ry­ch nie da się bez­piecz­nie zor­ga­ni­zo­wać w tym samym cza­sie, to o pierw­szeń­stwie decy­du­je data zło­że­nia zawia­do­mie­nia (zawie­ra­ją­ce­go wszyst­kie wyma­ga­ne infor­ma­cje).

Może się zda­rzyć, że wyda­na zosta­nie decy­zja o zaka­zie zgro­ma­dze­nia, ale musi ona speł­nić łącz­nie dwa kry­te­ria:
 • cza­su – wyda­nie mak­sy­mal­nie 96h przed ter­mi­niem zgro­ma­dze­nia,
 • powo­du: albo jego cel naru­sza wol­no­ść poko­jo­we­go zgro­ma­dza­nia się, jego odby­cie naru­sza art. 4 (orga­ni­za­tor bez peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nej) lub zasa­dy orga­ni­zo­wa­nia albo cel lub jego odby­cie naru­sza­ją prze­pi­sy kar­ne, albo  jego odby­cie może zagra­żać życiu lub zdro­wiu ludzi albo mie­niu w znacz­ny­ch roz­mia­ra­ch, w tym gdy zagro­że­nia tego nie uda­ło się usu­nąć w okre­ślo­ny­ch przy­pad­ka­ch.

Od takiej decy­zji moż­na odwo­łać się w cią­gu 24h do sądu okrę­go­we­go, wła­ści­we­go ze wzglę­du na sie­dzi­bę orga­nu gmi­ny i takie odwo­ła­nie roz­pa­try­wa­ne jest w cią­gu 24h.

Ponad­to, zgro­ma­dze­nie może zostać roz­wią­za­ne przez przed­sta­wi­cie­la gmi­ny, jeże­li jego prze­bieg zagra­ża życiu lub zdro­wiu ludzi albo mie­niu w znacz­ny­ch roz­mia­ra­ch lub naru­sza prze­pi­sy niniej­szej usta­wy albo prze­pi­sy kar­ne, a prze­wod­ni­czą­cy zgro­ma­dze­nia, uprze­dzo­ny przez przed­sta­wi­cie­la orga­nu gmi­ny o koniecz­no­ści roz­wią­za­nia zgro­ma­dze­nia, nie roz­wią­zu­je go.

Szcze­gól­ny przy­pa­dek orga­ni­zo­wa­nia zgro­ma­dze­nia!

W przy­pad­ku gdy orga­ni­za­tor zgro­ma­dze­nia uzna, że pla­no­wa­ne zgro­ma­dze­nie nie będzie powo­do­wać utrud­nień w ruchu dro­go­wym, a w szcze­gól­no­ści powo­do­wać zmia­ny w jego orga­ni­za­cji, to może zasto­so­wać poniż­szą pro­ce­du­rę:
 • orga­ni­za­tor zawia­da­mia wła­ści­we gmin­ne (miej­skie) cen­trum zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, a w przy­pad­ku gdy w danej gmi­nie nie zosta­ło ono utwo­rzo­ne – woje­wódz­kie cen­trum zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, nie wcze­śniej niż na 30 dni i nie póź­niej niż na 2 dni przed pla­no­wa­ną datą, poda­jąc dane oso­bo­we orga­ni­za­to­ra, datę, godzi­nę i miej­sce, prze­wi­dy­wa­ny czas trwa­nia, prze­wi­dy­wa­ną licz­bę uczest­ni­ków, ewen­tu­al­nie tra­sę i ewen­tu­al­ne zagro­że­nia, któ­re w jego oce­nie mogą poja­wić się w trak­cie
 • Organ gmi­ny i woje­wo­da udo­stęp­nia­ją nie­zwłocz­nie na stro­na­ch pod­mio­to­wy­ch w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej infor­ma­cję o miej­scu i ter­mi­nie zgro­ma­dze­nia, któ­re­go doty­czy zawia­do­mie­nie i któ­re ma zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne na tere­nie gmi­ny.

W tym przy­pad­ku moż­li­we jest roz­wią­za­nie zgro­ma­dze­nia z przy­czyn już wcze­śniej poda­ny­ch. Ale o ile w kla­sycz­nym przy­pad­ku to prze­wod­ni­czą­cy zgro­ma­dze­nia może je roz­wią­zać, to tutaj upraw­nie­nie takie ma orga­ni­za­tor.

#4 For­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji

Zob. For­my aktów admi­ni­stra­cyj­ny­ch »klik«

Poni­żej przed­sta­wiam for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji, z jaki­mi moż­na się spo­tkać przy orga­ni­zo­wa­niu impre­zy maso­wej:
 •  udo­step­nie­nie infor­ma­cji o pla­no­wa­nym zgro­ma­dze­niu w BIP przez orga­ny gmi­ny – dzia­ła­nie fak­tycz­ne;
 • decy­zja o zaka­zie zgro­ma­dze­nia (nie póź­niej niż na 96h przed roz­po­czę­ciem zgro­ma­dze­nia) – akt admi­ni­stra­cyj­ny;
 • roz­wią­za­nie zgro­ma­dze­nia – decy­zja usta­na z rygo­rem natych­mia­sto­we­go wyko­na­nia – akt admi­ni­stra­cyj­ny.

W ten spo­sób, przed­sta­wio­ne zosta­ło to zagad­nie­nie egza­mi­na­cyj­ne. W zakre­sie infor­ma­cji o tym jak zor­ga­ni­zo­wać zgro­ma­dze­nie w prak­ty­ce, potrzeb­ne są bar­dziej wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje.

Stan prawny na dzień 5 października 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial