Jak zmienić grupę na studiach? WPAE UWr

W rama­ch kolej­ne­go wpi­su z serii Stu­denc­kie Ponie­dział­ki poru­szę istot­ny temat – czy moż­li­wa jest zmia­na gru­py ćwi­cze­nio­wej na Wydzia­le Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii (WPAE) Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (UWr). Choć wyda­je się to (na wydzia­le) trud­ne, to jest moż­li­we :) We wpi­sie napi­szę o poten­cjal­ny­ch powo­da­ch oraz pro­ce­du­rze.

Pod­sta­wa praw­na: zarzą­dze­nie nr 3/2016 Dzie­ka­na Wydzia­łu Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go z dnia 11 stycz­nia 2016 r. w spra­wie zasad zmia­ny grup zaję­cio­wej »klik«

#1 GRUPY ZAJĘCIOWE NA WPAE UWr

Zasad­ni­czo na naszym wydzia­le gru­py przy­dzie­la­ne są odgór­nie. W przy­pad­ku przed­mio­tów do wybo­ru tak­że nie wia­do­mo do jakie­go pro­wa­dzą­ce­go jest się przy­dzie­lo­nym, czy w jaki­ch godzi­na­ch odby­wa­ją się zaję­cia. Wpraw­dzie w zarzą­dze­niu w  spra­wie zmia­ny gru­py ćwi­cze­nio­wej »klik« takie restryk­cje (nie­moż­no­ść wybo­ru gru­py, pro­wa­dzą­ce­go) doty­czą tyl­ko I roku (§2) to w prak­ty­ce obję­ci są tym wszy­scy stu­den­ci.

#2 POWODY ZMIANY GRUPY ĆWICZENIOWEJ

W zarzą­dze­niu mowa jest o tym, że zmia­na gru­py jest moż­li­wa przy wystą­pie­niu jed­nej z prze­sła­nek:
 • stu­dio­wa­nie na dwó­ch lub wię­cej kie­run­ka­ch jed­no­cze­śnie,
 • zło­żo­na sytu­acja rodzin­na,
 • pro­ble­my zdro­wot­ne.
A jak to wyglą­da dokład­nie?
 • stu­dio­wa­nie na dwó­ch kie­run­ka­ch – zmia­na gru­py jest zwią­za­na wte­dy z koli­do­wa­niem kon­kret­ny­ch zajęć i nale­ży przed­sta­wić plan zajęć na dowód koli­do­wa­nia (szcze­gól­nie war­to uwzględ­nić kwe­stię dojaz­du, jeże­li kie­run­ku nie są w rama­ch jed­ne­go wydziału/ budyn­ku),
 • zło­żo­na sytu­acja rodzin­na – co może się pod tym kryć? 
  • uro­dze­nie dziec­ka i dopa­so­wa­nie pla­nu tak, aby nie mieć okie­nek i móc wró­cić do dziec­ka,
  • trud­na sytu­acja mate­rial­na i pod­ję­cie pra­cy w zakre­sie w jakim jest do pogo­dze­nia z nauką – uwa­ga! spraw­dź wte­dy czy dochód z pra­cy nie spra­wi, że stra­ci­sz socjal­ne, jeśli je otrzy­mu­je­sz,
  • miesz­ka­nie pod Wro­cła­wiem i moż­li­wo­ść dojaz­dów tyl­ko w okre­ślo­ny­ch pora­ch,
 • pro­ble­my zdro­wot­ne, czy­li np. cho­dze­nie na reha­bi­li­ta­cję, nie­moż­li­wo­ść pro­wa­dze­nia samo­cho­du, a np. na zaję­cia dojeż­dża­sz z oso­bą z Two­jej oko­li­cy z innej gru­py – [edit] Ten powód, spra­wił, że kole­żan­ce uda­ło się prze­pi­sać do innej gru­py [/edit]

Uwa­ga! Bar­dzo czę­sto jako powód odmo­wy poda­je się stu­dio­wa­nie na I roku (§2 Zarzą­dze­nia), ale nie jest to bez­względ­nie, zawsze wystę­pu­ją­ca reak­cja na poda­nie.

#3 TRYB ZMIANY GRUPY ĆWICZENIOWEJ

TERMINwnio­sek skła­da się do 14 dni po roz­po­czę­ciu seme­stru zimowego/ let­nie­go.

PODANIE skie­ro­wa­ne do dzie­ka­na WZÓR »klik« wraz z uza­sad­nie­niem – skła­da się oczy­wi­ście w BOS-ie.

#4 NIEFORMALNA ZMIANA GRUPY ĆWICZENIOWEJ

Powy­żej przed­sta­wi­łam tryb ofi­cjal­ny, ale nie jest to jedy­ne roz­wią­za­nie. Jeśli:
 • cho­dzi o zmia­nę gru­py na jeden przed­miot z tym samym pro­wa­dzą­cym - to czę­sto pro­wa­dzą­cy zga­dza się, aby cho­dzić na zaję­cia z inną gru­pą, któ­re on pro­wa­dzi,
 • cho­dzi o zmia­nę gru­py na jeden przed­miot z innym pro­wa­dzą­cym - tutaj bywa róż­nie, ale war­to się zapy­tać. Jeśli pro­wa­dzą­cy są w dobry­ch kon­tak­ta­ch to mogą wyra­zić zgo­dę. Naj­waż­niej­sze jest, aby Twój wła­ści­wy pro­wa­dzą­cy zgo­dził się wpi­sać oce­nę, jaką uzy­ska­sz od tego dru­gie­go,
 • cho­dzi o „eks­ter­ni­stycz­ne zali­cze­nie przed­mio­tu” - moż­na pró­bo­wać umó­wić się, że zamia­st cho­dzić na ćwi­cze­nia dany przed­miot zosta­nie zali­czo­ny na kon­sul­ta­cja­ch.

Zmia­na gru­py (na wszyst­kie przed­mio­ty) i na poszcze­gól­ne jedy­nie jest jak naj­bar­dziej moż­li­wa. War­to mieć jed­nak dobre uza­sad­nie­nie.

Stan prawny na 3 października 2016 r.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial