Zniżka studencka nie tylko do 26 r. ż.

Zbliżają się Twoje 26 r. ż. i myślisz, że już koniec z ulgowymi biletami? Niekoniecznie. Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź, że zniżka studencka nadal cię obejmuje :)

Zniżka studencka a wiek

Jeśli przyj­rzy­sz się kie­dyś swo­jej elek­tro­nicz­nej legi­ty­ma­cji zoba­cz tam tek­st (na rewer­sie) o nastę­pu­ją­cej tre­ści (zakre­śle­nia wła­sne):

Poświad­cza upraw­nie­nia do 50% ulgi przy prze­jaz­da­ch środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej, a tak­że upraw­nia do korzy­sta­nia – do ukoń­cze­nia 26 roku życia – z ulgo­wy­ch prze­jaz­dów środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go auto­bu­so­we­go i kole­jo­we­go na pod­sta­wie odręb­ny­ch prze­pi­sów.

Jeśli dokład­nie przyj­rzy­sz się tre­ści, zoba­czy­sz, że skła­da się z dwó­ch czę­ści:
  • poświad­cza upraw­nie­nia do 50% ulgi przy prze­jaz­da­ch środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej;
  • poświad­cza upraw­nie­nia do korzy­sta­nia – do ukoń­cze­nia 26 roku życia – z ulgo­wy­ch prze­jaz­dów (nie jest okre­ślo­na war­to­ść ulgi) środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go auto­bu­so­we­go i kole­jo­we­go na pod­sta­wie odręb­ny­ch prze­pi­sów.
Tym samym, upraw­nie­nie – zniż­ka stu­denc­ka w wymia­rze 50% ulgi przy prze­jaz­da­ch środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej (nie­ste­ty nie w PKP i komu­ni­ka­cji mię­dzy­mia­sto­wej, chy­ba że wewnętrz­na regu­la­cja tak mówi) przy­słu­gu­je bez wzglę­du na wiek. A na ile jest to respek­to­wa­ne w prak­ty­ce?
Zniżka studencka w praktyce

W zakre­sie komu­ni­ka­cji miej­skiej, przy któ­rej zawsze oka­za­nie waż­nej legi­ty­ma­cji stu­denc­kiej upraw­nia do zniż­ki pro­ble­mów być nie powin­no. Oczy­wi­ście, cza­sem prze­woź­ni­cy wpro­wa­dza­ją regu­la­mi­ny nie­zgod­ne z pra­wem, któ­ry wpro­wa­dza ogra­ni­cze­nia wie­ko­we. Jak reago­wać? Spraw­dź poni­żej.

W przy­pad­ku PKS-ów (mię­dzy­mia­sto­wy­ch) i PKP bywa róż­nie, nie­mniej moż­na zauwa­żyć pozy­tyw­ne prak­ty­ki u prze­woź­ni­ków – pozo­sta­je spraw­dzić w regu­la­mi­nie dane­go prze­woź­ni­ka :)
A co jeśli MPK wprowadza ograniczenia?

Jeśli chcą ci wle­pić man­dat to wie­dz, że pra­wo jest po Two­jej stro­nie i war­to powal­czyć o swo­je pra­wa.

Nato­mia­st bez­piecz­niej jest wcze­śniej spraw­dzić regu­la­min i napi­sać do MPK (czy ina­czej prze­woź­ni­ka miej­skie­go) i zapy­tać, dla­cze­go wpro­wa­dza­ją regu­la­cje nie­zgod­ne z pra­wem. Poni­żej przy­kła­do­we uza­sad­nie­nie takiej wia­do­mo­ści.

Zgod­nie z art. 188 ust. 1 Pra­wa o szkol­nic­twie wyż­szym „stu­den­to­wi przy­słu­gu­je pra­wo do korzy­sta­nia z 50% ulgi w opła­ta­ch za prze­jaz­dy publicz­ny­mi środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej„i jest upraw­nie­nie przy­słu­gu­ją­ce bez wzglę­du na wiek, w związ­ku z powyż­szym pro­szę o wyja­śnie­nie, dla­cze­go w [tutaj wstaw nr prze­pi­su i akt praw­ny np. regu­la­mi­nu] zosta­ło wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nie wie­ko­we, któ­re jest nie­zgod­ne z nor­ma­mi z aktu nad­rzęd­ne­go, tj. usta­wy.

 Konkluzja: komunikacją miejską możesz jeździć taniej bez względu na wiek.
Pozdrawiam,
Ania Maciąg

Gra­fi­ka pocho­dzi ze wzo­ru w załącz­ni­ku roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 16 wrze­śnia 2016 r. w spra­wie doku­men­ta­cji prze­bie­gu stu­diów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554.).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial